Bodembeheer en bodemkwaliteit (1)

Op 16 maart werd in de gemeenteraad de bodembeheernota en de bodemkwaliteitskaart behandeld. Het College rekende op een soepele besluitvorming zonder al te veel debat, maar dat was aan Wilfred Beets van Progressief Westerveld niet besteed. Hij had er werk van gemaakt.

Er lag een voorstel voor van de gemeenschappelijke milieudienst van de 12 Drentse gemeenten , de RUD, de Regionale Uitvoerings Dienst. Vanuit deze opzet is er ook druk om als 12 gemeenten allemaal dezelfde nota aan te nemen. Maar we kunnen er als gemeente ook voor kiezen op onderdelen een eigen koers te varen.
Als doel van deze nota en deze kaart wordt aangegeven dat er grondwinning, grondopslag en grondtransport binnen onze provincie kan plaatsvinden zonder dat elke partij afzonderlijk getest hoeft te worden op mogelijk milieuvervuilende stoffen.  Dit is kosten- en tijdbesparend, voor aannemers, vervoerders, en overheidsinstanties.

Hiertoe werd de kwaliteit van de  bodem van onze gemeente, in provinciaal verband, in kaart gebracht. De meeste gronden voldoen aan het criterium “achtergrondwaarde”, dat is jargon voor onvervuilde grond, hier komen alleen stoffen in voor die van nature in de grond zitten.
Deze grond kan zonder beperkingen verwerkt worden,  omgekeerd mag op deze gronden alleen grond toegepast worden die ook “achtergrond “ kwaliteit heeft. In vakjargon heet dit dan AW grond.

Een tweede categorie grond heeft de aanduiding “wonen” . In deze grond mag een bepaalde hoeveelheid bodemvreemd materiaal aanwezig zijn , een bepaalde hoeveelheid plastic en een bepaalde hoeveelheid asbest. Deze grond mag alleen toegepast worden op bouwterreinen en op industriële terreinen.
Nog wat meer vervuilde grond heeft de classificatie “industrieel” , deze mag alleen toegepast worden op industriegebieden. Ook grond uit onze wegbermen heeft deze classificatie en mag alleen opnieuw toegepast worden op bermen.

Voor grond afkomstig uit bollenteelt percelen geldt ivm de toegepaste chemicaliën een termijn van 2 jaar waarop deze grond alleen op bollenteelt percelen zelf mag worden opgebracht.
Progressief Westerveld  stelde overigens voor dit uit te breiden naar alle middelen-intensieve teelten.

Progressief Westerveld had kritiek op een aantal van de uitgangspunten en bepalingen uit deze nota en zal 5 amendementen (verbeteringen) indienen op dit stuk. Deze zullen worden behandeld in de besluitvormende raad van 30 maart 2021.