Amendementen asbest en plastics verworpen

22-12-2021

Op 21 december lag dan opnieuw de Nota Bodembeheer voor bij de Raad ter definitieve vaststelling. De fractie van Progressief Westerveld had er dit keer voor gekozen om de twee belangrijkste amendementen uit het voorjaar opnieuw in te brengen. Daarbij ging het om asbest en om plastics. 

Het eerste amendement wilde de tekst “Het toepassen van partijen grond waarin zichtbaar asbest aanwezig is, kan o.a. onrust, meldingen van asbestverontreiniging en beperkingen bij nieuw grondverzet veroorzaken. Daarom spreken we de ambitie uit geen zichtbaar met asbest verontreinigde grond toe te passen in gebieden met de bodemfunctieklasse wonen of overige.” vervangen door “In de gemeente Westerveld mag in grond die toegepast wordt in woonwijken geen asbest voorkomen”. Met andere woorden: De oude tekst houdt in dat wat je niet kan zien, ook geen probleem is. De nieuwe tekst pakt het probleem zelf aan. Een raadsmeerderheid vond het voor het oog wegwerken van het probleem voldoende.

Het tweede amendement wilde aan de tekst “Overige bodemvreemde materialen zoals plastic en piepschuim mogen slechts sporadisch voorkomen als deze al voorafgaand aan het ontgraven en bewerken in de grond of baggerspecie aanwezig waren.” toevoegen: “Bij de aanwezigheid van ander bodemvreemd materiaal dan steen en onbewerkt hout in een partij grond moet deze apart beoordeeld worden op de mogelijkheden om deze materialen te verwijderen. Verder moet zodanig gekeken worden naar gehaltes hiervan en de toepassing van de grond, dat geen verslechtering van bodem- en milieukwaliteit optreedt en het ontstaan en de verspreiding van o.a. microplastics wordt tegengegaan”. Maar ook deze toevoeging vond een raadsmeerderheid onnodig.

30-03-2021

Na de bespreking op 16 maart van het Voorstel Vaststellen Regionale Nota Bodembeheer had Progressief Westerveld vijf amendementen ingediend (zie vorige bericht). Deze lagen op 30 maart ter besluitvorming voor. 

Ook had Progressief Westerveld een motie ingediend met als doel de oude (aflopende) Nota nog met een half jaar te verlengen, zodat de nieuwe Nota formeel geldig kan worden, en er in die tussentijd geen gebruik hoeft te worden gemaakt van een situatie van ‘gedogen’, wat onwenselijk is en tot onduidelijkheid kan leiden: Motie PW – verlenging geldigheidsduur nota bodembeheer. De bespreking van deze motie verliep door de uiterst gebrekkige voorbereiding van de kant van het College nogal chaotisch, maar de essentie was dat het College het uiteindelijk met de motie eens bleek te zijn, en deze overnam.

De vijf amendementen werden overigens alle verworpen. Progressief Westerveld kreeg slechts steun van de Partij van de Arbeid bij alle vijf en van D66 bij twee van de vijf. Dat betekent dat de nota in z’n oorspronkelijke vorm de inspraak in gaat. Jammer, Progressief Westerveld had graag gezien dat de gemeente een beter stuk had aangeboden. Maar inwoners en belanghebbenden hebben 6 weken na publicatie de gelegenheid om een zogenoemde “Zienswijze” (zeg maar een beargumenteerd bezwaar) in te dienen. Let op de publicatie in de Westervelder. Pas daarna zal de raad een definitief besluit nemen.