Dossier Milieu en Handhaving

Motie Houtstook verwor-pen, maar wel groten-deels uitgevoerd....

17 december 2019

De motie van Progressief Westerveld, ingediend op 17 december 2019, over het voorkomen van overlast door houtstook, is door de raad verworpen met alleen de vier stemmen van Progressief Westerveld voor.

 

Dat is des te merkwaardiger omdat het College bij monde van wethouder Doeven had aangegeven een belangrijk deel van de motie die middag al te hebben uitgevoerd door aanpassingen op de gemeentelijke website.

De motie neemt kennis van het feit dat een groot aantal mensen , m.n. diegenen die lijden aan long- en luchtweg aandoeningen en hart en vaatziekten, jonge kinderen en kwetsbare ouderen,  ernstige hinder en gezondheidsschade kunnen ondervinden van de rook van houtkachels en open haarden. De informatie op de gemeentelijk website dateert van 2016 en sindsdien is er het nodige aan kennis en maatregelen beschikbaar gekomen.

Verwezen wordt naar de “Hoofdlijnenbrief Schone Lucht Akkoord” van het Ministerie van I. en W. van 2 juli 2019.

 

De motie overweegt vervolgens dat de luchtkwaliteit in de gemeente Westerveld op een hoog peil dient te blijven en dat verantwoord stookgedrag bevorderd en overlast voorkomen dient te worden.

 

De motie verzoekt het College tenslotte een aantal fundamentele aanpassingen op de gemeentelijk website door te voeren door daar een eigen tekst te plaatsen en onder meer door te verwijzen naar het dagelijkse ‘stookalert’ van RIVM en KNMI, en door eveneens te verwijzen naar mogelijkheden voor het melden van overlast. Tenslotte wordt gevraagd om te bevorderen dat de sector cursussen Verantwoord stookgedrag gaat aanbieden.

Zie tekst gewijzigde motie

Regionale Uitvoeringsdienst RUD in zwaar weer

6 juni 2018

"Dat is niet niks: het beeld dat opdoemt uit de stukken en cijfers rondom de Regionale Uitvoe-ringsdienst Drenthe. Het is het beeld van een organisatie, die kampt met onrealistische aan-names in het verleden, met een sterk in bewe-ging zijnd werkveld, met een toenemende maat-schappelijk druk om milieu- en ruimtelijk wet- en regelgeving ook daadwerkelijk te handhaven, met een forse hoeveelheid interne problemen, en met deelnemende partijen, die van alles willen en niet willen, maar deels ook hun eigen zaken niet op orde hebben.

Het begin van de inbreng van Michiel van de Kasteelen over de Jaarsukken RUD

Zie hier het volledige bericht

Spoelwater lelieteelt loopt weg in natuurgebied

20 december 2017

Zaterdag 9 december is er een grote lekkage in een spoelwaterbassin van een leliebedrijf aan de Middenweg in Vledder ontstaan. Honderdduizenden liters verontreinigd spoelwater liepen over het fietspad aan de westzijde van het bedrijf  de hei op en een ven in.
Een omwonende maakte daarvan bijgaande foto.

Progressief Westerveld heeft dinsdag 19 december over deze kwestie en het tot nog toe onzichtbare optreden van de gemeente vragen in de gemeenteraad gesteld. 

Zie volledige bericht

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.