Scherpe interpellatie over het “convenant”

Voor de raadsavond van 25 februari stond een open gesprek gepland over het verdere proces rondom de lelieteelt en – meer algemeen – het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Op het moment dat de fractie van Progressief Westerveld dat debat ging voorbereiden, bleek het College van B&W inmiddels in het geheim een Convenant te hebben voorbereid met alleen de telers, de landbouworga-nisaties en de toeleveranciers van bestrijdings-middelen; tekst convenant.

Progressief Westerveld heeft daarop een zeer dringend beroep gedaan op het College om van deze stap af te zien; zie onze brief en persbericht van 11 februari. Ook samen met het CDA werd op 20 februari nogmaals gevraagd of men zeker wist dat men daags voor het raadsdebat een eenzijdige overeenkomst wilde tekenen; zie brief.

Toen het College de ondertekening bleek door te zetten, heeft Progressief Westerveld een interpellatie aangevraagd met 14 vragen; zie het Verzoek tot Interpellatie.

Het interpellatiedebat op 25 februari nam een behoorlijk deel van de raadsavond in beslag. De publieke tribu-ne en de hal van het gemeentehuis zaten vol met verontruste inwoners. Het College bood excuses aan over het gevolgde proces en nam forse afstand van het Convenant zelf (‘slechts een begin’, ‘alles ligt nog open’, ‘geen gevolgen voor de beleidsvrijheid van de raad bij een nieuw bestemmingsplan’). De vragen van Progres-sief Westerveld wilde de wethouder maar in beperkte mate concreet beantwoorden. Niet alleen de oppositie-fracties, maar ook de VVD, gaven aan de ondertekening van het Convenant te betreuren. Maar een Motie, waarin dat ‘betreuren’ werd vastgelegd (zie tekst Motie), werd vreemd genoeg alsnog verworpen.