Pesticiden in de natuurgebieden

De fractie van Progressief Westerveld is enorm geschrokken van de resultaten van een door het  Burgerinitiatief Meten=Weten gepubliceerd onderzoek, gedaan in samenwerking met Natuurmonumenten en Drents Landschap. Eerder onderzoek had al de aanwe-zigheid vastgesteld van pesticiden op particuliere percelen rondom akkers, waar van die middelen gebruik wordt gemaakt. Nu blijkt dat ook op grotere afstanden pesticiden worden aangetroffen, en dus ook in de Natura 2000 gebieden in de gemeente Westerveld.

Net als Meten=Weten zien wij een verband met de afname van biodiversiteit. We zien dat de natuur onder toenemend zware druk staat, doordat er een stapeling van problemen plaats vindt: naast de verspreiding (door vervluchtiging) van pesticiden tot diep in de natuur-gebieden, spelen er reeds eerder bekende zaken als de stikstofdepositie en de verdroging.

De natuurgebieden zijn van een enorme waarde op zichzelf, maar ze spelen ook een grote rol in de het woon- en leefklimaat en voor de economie (met name de toeristische sector) van onze gemeente.

Het is belangrijk dat de gezamenlijke overheden (rijk, provincie en gemeente) in deze hun verantwoordelijkheid nemen. Progressief Westerveld pleit daarbij voor het verbreden, intensiveren en structureel maken van het wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van pesticiden naar plekken, waar deze niet thuishoren. Ook wil Progressief Westerveld dat er nu eindelijk werk wordt gemaakt van de pilot, gericht op het terugdringen van het gebruik van en de overlast door deze middelen; een pilot, waarin de Gemeente zou samen werken met provincie en rijk.

De fractie van Progressief Westerveld heeft naar aanleiding van de onderzoeksresultaten schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.