Verband pesticiden en hartritmestoornissen

Het RIVM publiceerde in het najaar van 2021 het rapport “Gewasbeschermingsmiddelen en neuro-degeneratieve ziekten”, waarin gesteld wordt dat “er op basis van epidemiologisch onderzoek een plausibel verband is tussen de blootstelling aan chemische stoffen, zoals gewasbeschermingsmiddelen, metalen en oplosmiddelen, en neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer en Amyotrofe lateraal sclerose (ALS)”. Professor Bas Bloem van de Universiteit van Nijmegen spreekt inmiddels van een ‘Parkinson pandemie’. Ook ontwikkelingsstoornissen bij ongeboren en jonge kinderen worden in verband gebracht met het gebruik van pesticiden.

Daarnaast is inmiddels ook onderzoek gestart naar de relatie tussen hartritmestoornissen en het gebruik van pesticiden, en wel door de Atrial Fibrillation Innovation Platform (AFIP) dat in 2016 is opgericht door Prof. Dr. Bianca Brundel (VUmc, Amsterdam) en Prof. Dr. Natasja de Groot (EMC, Rotterdam). Sinds 2014 hebben zij diverse gezamenlijke onderzoeksprojecten opgezet die onder andere gesteund worden door de Nederlandse Hartstichting. Voor het verdere onderzoek naar die mogelijke relatie heeft NWO in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda een grote subsidie toegekend. In dat onderzoek wordt samengewerkt met het in Westerveld gevestigde burgerinitiatief Meten is Weten.

De fractie van Progressief Westerveld  vroeg het College de volgende vragen te beantwoorden:

1. Heeft het College kennis genomen van het onlangs gestarte onderzoek naar de relatie tussen hartritmestoornissen en het gebruik van pesticiden in de intensieve landbouw?
2. Wil het College – in het kader van haar wettelijke taak op het terrein van publieke gezondheidszorg – de Gemeentelijk Gezondheidsdienst (GGD Drenthe) en de huisartsen in de gemeente Westerveld op dit onderzoek wijzen en dringend vragen daaraan hun medewerking te geven? Aan de GGD zou met name gevraagd kunnen worden te onderzoeken of er duidelijke verschillen zijn tussen gebieden waar veel of weinig pesticiden gebruikt worden, waar het gaat om hartritmestoornissen.
3. Wil het College daarnaast de telers en (via hen) een ieder die in de gemeente Westerveld met pesticiden werkt op dit onderzoek attenderen, aangezien zij toch de eerste risicogroep vormen?
4. En wil het College eveneens de inwoners van de gemeente Westerveld middels de gemeentelijke publicaties wijzen op het onderzoek en op de mogelijkheid daaraan mee te werken via de website van de Stichting AFIP?