Motie PW leidend voor nieuw Bestemmingsplan

21-09-2021 | Verantwoordingsdebat en richtinggevende motie

Op de politieke avond van 21 september werd een verantwoordings-debat gehouden over de vernietiging van het Bestemmingsplan. De fractie van Progressief Westerveld velde een hard oordeel: 21.09.21 Eerste termijn Bestemmingsplan Buitengebied, maar had ook een motie ingediend voor een route uit deze jarenlange impasse. Daarbij was de puur juridische discussie losgekoppeld van de politieke discussies, die er ook nog steeds zijn en later opnieuw zullen worden gevoerd, zoals die over de bestrijdingsmiddelen in de landbouw nabij bebouwing.

De motie (21.09.20 Motie Bestemmingsplan Buitengebied), die puntsgewijs aangeeft welke elementen in het komende proces richting een nieuw bestemmingsplan moeten worden meegenomen, werd door het College overgenomen en door de Raad unaniem aangenomen. De Raad bleek daarmee bereid in de spiegel te kijken en de eigen verantwoordelijkheid te aanvaarden. Wethouder Smidt deed dat ook, zij het wat minder volmondig. 

Daarmee was de angel uit het debat en was de vertrouwensmotie, die Progressief Westerveld voor de zekerheid ook had voorbereid, niet meer nodig.

07-09-2021 | Politieke ronde over Bestemmingsplan

Het College van B&W kwam fors in de problemen bij de beantwoording van de vragen over het Bestemmingsplan Buitengebied. Wethouder Smidt wilde zich aanvankelijk verschuilen achter de ‘complexiteit’ van de regelgeving en de verschuivende jurisprudentie, maar moest uiteindelijk toegeven dat hij “gezakt was voor het examen”. Hij erkende de verkeerde inschatting in 2019 toen hij de Raad dit bestemmingsplan voorlegde. Hij kon niet aangeven op basis van welke adviezen het College indertijd tot de conclusie was gekomen dat het “zo wel kon”. Progressief Westerveld wilde in ieder geval alle correspondentie op tafel uit 2019 met de externe adviseurs. 

Voor wat betreft de nu ontstane situatie is het College hard bezig in kaart te brengen welke problemen er zijn en hoe die kunnen worden opgelost. Progressief Westerveld had daarover een serie specifieke vragen gesteld, die nog niet beantwoord werden. 

Tenslotte had de wethouder ook geen antwoord op de vraag ‘hoe nu verder?’ Progressief Westerveld heeft voor het vervolgproces wel al een aantal voorwaarden geformuleerd, die de fractie in het vervolg-debat op 21 september a.s. in een motie aan de Raad wil voorleggen.

Zie hier de Inbreng in de Politieke Ronde van fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen: 21.09.07 Inbreng Informatieronde BPBG

30-08-2021 | Feitenrelaas en vragen Progressief Westerveld

Voor de eerste bespreking van de vernietiging van het Bestemmingsplan Buitengebied 2028 op de Politieke avond van 7 september a.s. heeft de fractie van Progressief Westerveld een Feitenrelaas aangeleverd en een aantal vragen gesteld: 21.08.30 Inbreng bij Informatieve ronde nav vernietiging bestemmingsplan buitengebied 2018

04-08-2021 | Gezamenlijk agendavoorstel oppositie

Op 21 juli 2021 heeft de Raad van State het Bestemmingsplan voor het Buitengebied (2018) van de gemeente Westerveld vernietigd. De fracties van Progressief Westerveld, CDA, Partij van de Arbeid en D66 in de Westerveldse gemeenteraad stellen vast dat het de derde keer op rij is dat het plan bij de Raad van State sneuvelt. De gemeente is er in de 23 jaar van haar bestaan (na de herindeling van 1998) niet in geslaagd om een geldend bestemmingsplan voor het buitengebied tot stand te brengen.

De vier fracties hebben nu gezamenlijk een agendavoorstel ingediend om nog in de september-cyclus, direct na het zomerreces, in de Raad met het College van B&W hierover te spreken: 21.07.30 Agendavoorstel PW-CDA-PvdA-D66 inzake BPBG

Zie hier de 21.07.21 Uitspraak RvS Bestemmingsplan Buitengebied.