Vragen over informatiesessie duurzame bollenteelt

De fractie van Progressief Westerveld heeft recent ontvangen een uitnodiging voor een Informatiebijeenkomst Duurzame Bollenteelt op 22 maart 2023 te Fluitenberg. Het Programma Duurzame Bollenteelt is een activiteit van de Provincie Drenthe, in samenwerking met o.a. de gemeente Westerveld, en uitgevoerd door HLB in Wijster. Het Programma Duurzame Bollenteelt wordt gefinancierd in het kader van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030, en wel in het kader van de volgende actie: Het opzetten van een regionaal pilotproject in de provincie Drenthe, onder leiding van de provincie Drenthe, waarbij een oplossing gezocht wordt voor de knelpunten van omwonenden bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door agrarische ondernemers.

Eerder al heeft de fractie van Progressief Westerveld erop gewezen dat uitgerekend de ‘omwonenden’ niet betrokken zijn bij deze pilot. Omwonenden zijn weliswaar betrokken bij zogeheten gesprekstafels onder leiding van de Commissaris van de Koning, maar deze staan los van de uitvoering van de pilot.
In het programma van genoemde informatiebijeenkomst wordt het eerste uur ingeruimd voor een opening door de Gedeputeerde (10 minuten), een presentatie van HLB (35 minuten) en de uitreiking van een prijs door de voorzitter van de KAVB (15 minuten). En van het tweede uur is een half uur ingeruimd voor een reactie op de presentatie vanuit het perspectief van de organisatie van akkerbouwers. Daarna is er beperkt gelegenheid tot het stellen van vragen.

Derhalve drie vragen:
1. Is de gemeente Westerveld medeorganisator van deze bijeenkomst, dan wel is het College geraadpleegd over het programma van deze bijeenkomst?
2. Realiseert het College zich dat in deze bijeenkomst wederom het perspectief van de omwonenden volledig wordt genegeerd, en deelt zij de mening, dat het belangrijk of op z’n minst ‘chic’ zou zijn om ook de reflectie van Meten=Weten aan bod te laten komen?
3. En is het College bereid de Provincie Drenthe te verzoeken het programma zodanig aan te passen, dat deze organisatie daartoe alsnog wordt uitgenodigd?

Bij de beantwoording van de vragen op 7 maart bleek (1) dat het College door de Provincie niet of nauwelijks bij dit soort zaken wordt betrokken, (2) dat de wethouder vasthoudt aan het ‘misverstand’ dat Meten=Weten zelf heeft besloten niet aan de pilot mee te willen doen, en (3) dat ook Westerveld ervoor kiest om deze bijeenkomst zonder reële input van de belanghebbenden te laten plaatsvinden.