Het gevaar van resistente Aspergillus-schimmels

19-03-2021 /

Toch blijft het de vraag waarom de overheid zo lang wachtte met ingrijpen en waarom het naar alle waarschijnlijkheid de extra risico’s bij een Covid-19 infectie zijn, die de zaak nu in een stroomversnelling brachten. Bewonersinitiatief Meten=Weten schreef een opiniestuk in het Dagblad van het Noorden

25-02-2021 /

Het Ctgb besloot in de vergadering van 24 februari om het wettelijk gebruiksvoorschrift aan te scherpen voor middelen met schimmelbestrijdende azolen, toegepast in de bloembollen- en bolbloementeelt. Zo moet langdurige opslag van plantaardig restmateriaal met azolen worden voorkomen. Compostbulten met bollenmateriaal moet volgens strikte regels afgevoerd worden. Het bewonersinitiatief Meten=Weten heeft zich hier altijd hard voor gemaakt.

Het nieuwe protocol schrijft voor dat azoolhoudend afval moet worden afgedekt en ten hoogste twee weken mag worden opgeslagen. Het mag onder strikte voorwaarden worden verbrand, vergist of gecomposteerd en uitgereden. De teler en de afnemer tekenen beiden voor dit proces, om zo route en verwerking van het materiaal goed te kunnen borgen. Het protocol gaat per direct in. https://www.ctgb.nl/actueel/nieuws/2021/02/25/strenge-regels-voor-gebruik-azolen-in-bollenteelt

26-01-2021 /

In de raadsvergadering van 26 januari lag het antwoord van het College op de Schriftelijke Vragen van december ter tafel. Het was een antwoord in de beste traditie van dit College: afhoudend en nietszeggend. Maar toen fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen daarover zijn teleurstelling had geuit, kwam wethouder de Haas met een verrassende mededeling. Het Ministerie van Landbouw en dat van Volksgezondheid onderkennen het probleem ook (weer), en ondernemen nu actie. Toch nog goed nieuws, zij het niet uit Diever maar uit Den Haag.

10-12-2020 /

Op woensdag 9 december 2020 was het wetenschapsprogramma ‘Met de kennis van nu’ op NPO2 volledig gewijd aan het gevaar van ‘resistente schimmels’. Hier vindt u een link naar deze uitzending: https://www.npostart.nl/de-kennis-van-nu/09-12-2020/VPWON_1322818

In dat programma staat de Aspergillus fumigatus centraal, een schimmelsoort, die groeit op plantenafval. De sporen van deze schimmel zijn volop aanwezig in buiten- en binnenlucht, en worden door mensen veelvuldig ingeademd. Dat kan in het overgrote deel van de gevallen geen kwaad, maar voor mensen met een verzwakt immuunsysteem kan het gevaar opleveren in de vorm van ernstige longinfecties. Dat gevaar treedt op bij bijvoorbeeld leukemie, maar ook bij mensen die op de Intensive Care liggen, waaronder mensen met corona. De bestrijding van deze schimmel geschiedt met medische azolen, maar die bestrijding wordt sterk bemoeilijkt doordat de schimmels steeds vaker resistent worden. De kans op overlijden wordt in die gevallen zelfs circa 86%.

Een van de oorzaken van de toenemende resistentie van de schimmels tegen behandeling met azolen, is dat in de bollenteelt fungiciden worden gebruikt, die ook tot de azolen behoren. In hopen rottend plantenafval komen de schimmels en de azolen in fungiciden bij elkaar en ontwikkelen de schimmels resistentie tegen azolen, dus ook tegen medische azolen.

Het probleem is al langere tijd bekend, en artsen waarschuwen tegen de consequenties hiervan. In een brief aan de Tweede Kamer van eind vorig jaar zegt de Minister van LNV: “Vooralsnog zal het eerdergenoemde met azolen behandelde bollenafval zo snel mogelijk na het ontstaan moeten worden verwerkt. Gezamenlijk met de bloembollensector en de professionele afvalverwerkende bedrijven, zal worden gekeken naar mogelijkheden om dit op een adequate wijze in te vullen.” Echter, het probleem doet zich nog steeds voor, ook in de gemeente Westerveld.