Falend Bestemmingsplan Buitengebied toch aangenomen

De fractie van Progressief Westerveld heeft vanavond de burgemeester verzocht om het zojuist aangenomen Bestemmingsplan Buitengebied Westerveld voor vernietiging voor te dragen bij de Kroon.

Progressief Westerveld is tot deze ongebruikelijke stap gekomen omdat het aangenomen plan op meerdere punten in strijd is met de wet. De fractie van PW is voorstander van spuitvrije zone’s in het bestemmingsplan, maar de fractie staat daar op dit moment alleen in. Toch is dat niet de reden waarom om vernietiging van het plan wordt gevraagd.

Het Europese Hof van Justitie heeft voorgeschreven dat een bestemmingsplan pas mag worden vastgesteld als uit een beoordeling is gebleken dat het plan geen negatieve effecten heeft voor Natura 2000-gebieden. Het plan mag geen toename van stikstof veroorzaken, moet de Natura 2000-gebieden beschermen tegen land-

bouwgif en tegen verdroging, bijvoorbeeld omdat er drainage rondom de gebieden wordt toegestaan. Pas als er uit een beoordeling blijkt dat er geen enkel effect is, mag het plan worden vastgesteld. De Raad van State ziet daar streng op toe.

Die beoordeling is niet gemaakt. Daarmee verzaakt de raad haar wettelijke plicht om natuurgebieden te beschermen. Omdat de burgemeester de wettelijke taak en plicht heeft om te beoordelen of de regelgeving in onze gemeente aan de wettelijke verplichtingen voldoen, vraagt de fractie van Progressief Westerveld aan burgemeester Jager om in te grijpen.

Bijlage 1. De stemverklaring van Progressief Westerveld in de raadsvergadering van 03-12-2019

Bijlage 2. De brief aan de burgemeester met het verzoek het besluit voor vernietiging voor te dragen

Bijlage 3. Beantwoording door de burgemeester

Twee weken eerder, op 19 november, had Hans van Teijlingen namens Progressief Westerveld een gedegen bijdrage geleverd aan het debat over het Bestemmingsplan Buitengebied 2018 (gewijzigd). Hij gaf daarbij aan het eens te zijn met het College dat de huidige situatie (na de vernietiging door Raad van State van het Bestemmingsplan 2017 ongewenst is. Feitelijk zijn nu de bestemmingsplannen van voor de herindeling geldend en dat schept rechtsongelijkheid binnen de gemeente. Maar Progressief Westerveld is het fundamenteel oneens met het College als het gaat om de gekozen ‘oplossing’, namelijk een beperkte ‘reparatie’ van het Bestemmingsplan 2018. Ook het nu voor-gestelde Bestemmingsplan zal juridisch niet houdbaar blijken. Van Teijlingen gaf aan veel meer te zien in het nemen van een Voorberei-dingsbesluit nu, zodat er tijd genomen kan worden om een echt goed nieuw Bestemmingsplan te maken. 

Daarin moeten dan ook de meer dan 100 zienswijzen, die nu door burgers en organisaties zijn ingediend over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de intensieve land- bouw in combinatie met spuitvrije zones, serieus worden meegenomen.
Daarnaast vroeg van Teijlingen een aantal toezeggingen van het College voor het proces rondom het Bestemmingsplan 2019, dat nu in de maak is. 

Lees hier de volledige bijdrage van Hans van Teijlingen

Inspraak een farce.
Voor het debatblok op 19 november hadden zich een 15-tal insprekers gemeld, die per brief te horen hadden gekregen daarvoor 5 minuten per persoon te krijgen, maar die middag telefonisch op de hoogte waren gesteld van het het besluit om dat terug te brengen naar 3 minuten per persoon. Progressief Westerveld had er in alle eerdere stadia al op aangedrongen de beschikbare tijd voor dit debatblok te verlengen (door het debat over de Woonvisie uit te stellen), dan wel een aparte inspraakavond te beleggen, maar dat werd door de andere partijen niet gehonoreerd. 

De gang van zaken op 19 november leidde op de publieke tribune dan ook tot veel frustratie.