Dialoog pioenrozen Diever leidt tot niets

22-12-2021

Na de dialoog van 14 december hadden de fracties van Progressief Westerveld en de PvdA een motie voorbereid voor de Raad van 21 december. In die motie werd het College gevraagd in goed overleg met de bewoners en alle andere betrokkenen aan en in de directe nabijheid van de Molenweg en de betreffende teler een maatwerkoplossing te bewerkstelligen, waarbij het pioenrozenperceel met tenminste 50 meter wordt teruggebracht vanaf de perceelgrens. Dat begrip ‘maatwerkoplossing’ komt uit het door het College zelf met de telers gesloten Convenant. En als er ergens ooit een plek zou zijn, die een deze maatwerkoplossing zou rechtvaardigen, dan was het wel deze plek nabij huizen, een basisschool, een locatie voor kinderopvang, een middelbare school, sportvelden en een doorgaande toeristische fietsroute. Maar een raadsmeerderheid van VVD, CDA, GB en DSW blokkeerde de motie, en liet daarmee opnieuw de inwoners in de kou staan. Hier de tekst van de motie: Motie vreemd aan de orde van de dag – PW en PvdA – Pioenrozen Molenweg Diever

15-12-2021

Voorafgaand aan de raadsavond van 14 december vond een ‘dialoogsessie’ plaats, aangevraagd door een groep bewoners van de Molenweg in Diever. Zij maken zich grote zorgen over een pioenrozenveld in hun directe omgeving. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de OBS De Singelier, die eveneens aan het pioenrozenveld grenst. De bewoners hadden geprobeerd met de teler in contact te treden, maar die had dat afgehouden. In een brief aan het College van B&W geven de bewoners aan, dat zij zich zorgen maken over hun gezondheid, maar ook over de effecten op de OBS De Singelier, het fietspad (dat deel uitmaakt van een knooppuntenroute en dus veel recreanten trekt) en de sportvelden en Stad en Esch wat verderop. Zij wijzen erop, dat er net een fruitboomgaard was aangeplant, pal grenzend aan het pioenrozenperceel. 

De reactie van het College was kort: men kan niet sturen op ‘het gebruik van percelen voor reguliere teelten’, en ‘de fruitbomen, die zijn geplant in overleg met de gemeente en Landschapsbeheer Drenthe, doen daar niets aan af. Ook op een handhavingsverzoek van Meten=Weten heeft het College negatief beschikt. 

In de Dialoogsessie brachten drie bewoners hun argumenten in een goed onderbouwd en helder betoog naar voren. Vanuit de fracties kon daarop kort worden gereageerd. Michiel van de Kasteelen gaf namens Progressief Westerveld aan dat de maatschappelijke beweging tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de intensieve landbouw groter en breder wordt, dat er een groeiende consensus ontstaat over de risico’s voor de gezondheid, en dat de gemeente de wettelijk taak heeft die gezondheid te bevorderen. 

Daarna zei hij het volgende: “Voorzitter, aanvankelijk was ik wat verbaasd over de zin het bespreekvoorstel, dat hier vanavond slechts gesproken wordt over de pioenrozenteelt ter hoogte van de Molenweg, en niet over het algemene probleem van “gewasbeschermingsmiddelen”. Het is tenslotte dat algemene probleem, dat bij de mensen aan de Molenweg in hun achtertuin is aanbeland. Ook bij de jonge gezinnen, die we nu juist zo welkom willen heten in Westerveld. En op het schoolplein van de Singelier en in hun pas aangelegde boomgaard.” Hij kondigde een motie aan voor de raadsvergadering van 21 december. Lees hier zijn volledige inbreng: 21.12.14 Inbreng Dialoogsessie Pioenrozen Molenweg.