Museumvisie prima, maar geen budget

Nadat bij de Begrotingsbehandeling van november 2021 de motie Schatkamers van Zuidwest Drenthe (van Progressief Westerveld en PvdA) was aangenomen, nam het College het schrijven van de daarin gevraagde Museumvisie voortvarend ter hand. 

Op 12 april werd een debatronde gehouden over de voorliggende Museumvisie, waarbij brede steun bleek voor de de visie zelf, zowel qua vorm als qua inhoud. Michiel van de Kasteelen benoemde namens Progressief Westerveld de voorgeschiedenis van deze visie, en zei vervolgens: Net als de natuur heeft ook de cultuur een intrinsieke waarde, dat wil zeggen een waarde de ze aan zichzelf ontleent en niet aan een extern voordeel. Maar daarnaast heeft de cultuur – net als de natuur – zeker ook een economische waarde doordat het bijdraagt aan een goed woon- en vestigingsklimaat en aan de bevordering van het toerisme. En tenslotte heeft cultuur – net als natuur – een educatieve en verrijkende functie. De nota onderkent dat en legt die verbindingen; uitstekend.

Hij had een vraag over het ontbreken van het Cultuurfonds in de lijst met partners, en over eventuele contacten met andere musea in Zuidwest Drenthe buiten Westerveld. En hij benadrukte dat de groep musea geen gesloten blok moeten vormen, maar open zouden moeten staan voor nieuwe initiatieven. Zie hier zijn volledige inbreng: 22.04.12 Inbreng Museumvisie. Ramona Rosener Manz kondigde namens de Partij van de Arbeid twee amendementen aan, die eveneens breed gesteund werden.

Op de besluitvormende raad van 26 april zou het dan ook een hamerstuk zijn geweest, ware het niet dat de beide amendementen van de PvdA nog moesten worden afgehandeld. Tot grote ergernis van Progressief Westerveld en PvdA werd echter tijdens de korte bespreking ter plaatse door de VVD een amendement ingediend, waarin de volledige financiering van de Museumvisie uit het Collegevoorstel werd geschrapt. En dat amendement werd gesteund door de drie (huidige) collegepartijen en het CDA, dus aangenomen. 

Kortom: een mooie visie en geen middelen om die uit te voeren!