Cultuur, waar staan we nu?

Op de raadsavond van 13 april werd een presentatie gegeven over de stand van zaken in de cultuursector, waarbij drie afzonderlijke onderwerpen aan bod kwamen. Brenda Wiersma (ambtenaar cultuur van de gemeente Westerveld) gaf een kort overzicht van de corona-noodsteun, die aan de culturele sector is toegekend op basis van een extra bijdrage van het rijk uit het gemeentefonds van Euro 188.000. In de afgelopen periode is daaruit het omzetverlies van een fors aantal stichtingen en verenigingen in Westerveld gedekt. Het bedrag is echter niet volledig besteed. Er is een nieuwe uitvoeringsregel in de maak met een focus op culturele ondernemers. Daarmee wordt de komende tijd de ondersteuning van de cultuur voortgezet.
 
Leander Breen, de cultuurcoach bij de gemeente Westerveld, hield een enthousiast verhaal over de korte periode waarin hij nu zijn werkzaamheden uitoefent. De cultuurcoach moest bij de behandeling van de voorjaarsnota in 2020 door een initiatief van Progressief Westerveld van de bezuinigingen worden gered. Leander heeft zich  in deze eerste fase geconcentreerd op het leggen van zo veel mogelijk contacten en het op peil brengen van de informatievoorziening. Hij heeft zich aangesloten bij de activiteiten rondom 75 Jaar Vrijheid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. En op het Voortgezet Onderwijs is hij het project Kunstbende gestart. 
 
De gemeente gaat zich in de periode 2021-2025 toeleggen op Cultuurparticipatie, waarbij het uitgangspunt is dat kunst en cultuur voor alle inwoners toegankelijk is, zodat iedereen kan leren, ontwikkelen en meedoen. Daarbij wordt gewerkt volgens de Westerveldse definitie van cultuurparticipatie:
> leren over cultuur of het leren beoefenen van een kunstdiscipline;
> ontwikkelen van talent, persoonlijke en cognitieve vaardigheden en sociale verbondenheid in de buurt;
> meedoen in de samenleving waarbij cultuur als middel wordt ingezet.
 
Tot slot kwam Thijs Torremans, directeur van Scala, aan het woord, die inging op de situatie na het wegvallen van het Muziekcentrum Dieverbrug. Ook stond hij stil bij het voornemen van het College van B&W van Hoogeveen, dat recent bijna de bijdrage aan Scala had beëindigd, hetgeen onder druk van de andere gemeenten in de samenwerking nog is afgewend.