Tuinbouwschool(-tuin) van grote waarde

Vanuit Frederiksoord en de betrokkenen bij de Tuinbouwschool(-tuinen) kreeg de fractie van Progressief Westerveld signalen, dat er plannen werden ontwikkeld, die geen recht zouden doen aan zowel het cultuurhistorische als het sociaal-maatschappelijke belang. Daarom heeft de fractie ervoor gekozen de zaak politiek op de agenda te zetten door middel van een Motie Vreemd op 31 januari. 

De motie (Motie vreemd aan de orde van de dag – PW – Tuinbouwschool) had als doel om het debat hierover te openen en om de goede informatie boven tafel te krijgen. Beide doelen zijn gerealiseerd. In het debat bleken veel fracties de zorgen over de ontwikkelingen te delen, alhoewel men het te vroeg vond voor definitieve standpunten. En de burgemeester zegde – als portefeuillehouder – toe, de brief van juni 2022 met een principeakkoord en daaraan verbonden voorwaarden met de raad te delen. 

Progressief Westerveld houdt dit dossier nauwgezet in de gaten.