Kritische vragen over bomenkap

In de raadscommissie Fysiek Domein van 5 februari stelde Wilfred Beets namens Progressief Westerveld vragen over de in de Westervelder van 9 januari gepubliceerde melding van een voorgenomen kap van 150 bomen in Wilhelminaoord.
In de publicatie leek het een voornemen van de gemeente om deze bomen te kappen, waartegen bezwaar gemaakt kon worden. Voor de gewone burger was het behoorlijk lastig om uit te zoeken om welke bomen het nu ging.
Navraag leerde dat de aanvrager de Maatschappij van Weldadigheid was en dat de melding en vergunningverlening al via de provincie verlopen zou zijn. Verdere navraag leerde dat er voor een flink aantal bomen in deze melding, met een dikte van meer dan 30 cm., niet het nodige ecologische vooronderzoek was gedaan.
En nog verdere navraag leerde dat een bepaald deel van het kapvoornemen al weer teruggetrokken zou zijn.
 
Ondertussen is duidelijk geworden dat voor een aantal bomen, vallend onder het beschermd dorpsgezicht, wel degelijk óók vergunning van de gemeente vereist is.
Al met al een zeer onduidelijke gang van zaken, waarbij het niet te vermijden was dat een aantal omwonenden zich overvallen voelde en een aantal ecologen aan de bel trok.
 
Progressief Westerveld stelde het college daarom de volgende vragen:
1.Is het college het met ons eens dat hier, helaas niet voor de eerste keer, sprake is van een gebrekkige communicatie van de Stichting Maatschappij van Weldadigheid naar de gemeente toe ?
2. Gezien het feit dat de gemeente ruimhartig de ambities van de Maatschappij ondersteunt, ook met financiële middelen, is het college het dan met ons eens dat we als partners in hetzelfde ambitieuze project een vroegtijdige onderlinge afstemming moeten zien te bereiken en behouden ?
3. In het verlengde hiervan verzoeken wij het college de Maatschappij er op aan te spreken zich aan de wettelijke regels voor het kappen van bomen te houden en in de toekomst haar plannen met betrekking tot de landschappelijke inrichting in en rond de (nieuwe) koloniën samen mét, en na overleg met de gemeente vorm te geven, zodat ook de gemeente haar rol in de vergunningverlening naar behoren en volgens de wet kan vervullen en hierbij ook een goede communicatie met de inwoners kan hebben.
 
Het college gaf aan dat het gesprek hierover met de Maatschappij voortvarend wordt opgepakt, en dat het hele kapvoornemen opnieuw en op de juiste wijze in procedure gebracht zal worden.