Raadsbrede eensgezindheid bij amendering begroting 2021

Eigenlijk was helemaal niemand blij met de Begroting 2021, zoals die door het College was ingediend. Keuzes werden uit de weg gegaan; voorstellen voor het financieren van nieuw beleid waren onvoldoende of helemaal niet onderbouwd; en het geheel was alleen maar mogelijk met de verhoging van de OZB met niet minder dan 20%. 

Zowel de coalitiefracties als de oppositiefracties hadden alternatieven ontwikkeld voor de College-begroting. Na inten-sieve onderhandelingen slaagden de zes fracties erin de beide amendementen in elkaar te schuiven en een raadsbreed gedragen voorstel te komen. 

In de nu geamendeerde begroting is de OZB-verhoging met ongeveer de helft teruggebracht en is het financiële resultaat van het komend jaar nog weer verbeterd ten opzichte van het collegevoorstel. 

Dat doen de gezamenlijke fracties door niet onderbouwd nieuw beleid te laten vervallen of uit te stellen, door nog meer ‘lucht’ uit de begroting te halen, en door geen reservering te doen voor sportaccommodaties. 

Helaas werd een voorstel van Progressief Westerveld om binnen de OZB de verhoudingen tussen eigenaren-bewoners en de ondernemers op de huidige percentages in stand te houden verworpen.

Ook een voorstel van Progressief Westerveld om het vaste bedrag bij de rioolheffing te verlagen (ten opzichte van het deel dat gerelateerd is aan de waarde van de woning) kreeg alleen de steun van PvdA.