Kadernota: inhoudelijk en technisch zeer teleurstellend

De eerste Kadernota nieuwe stijl was een totale teleurstelling: het was minder dan karig. Het stuk was niet alleen inhoudelijk leeg, maar het was ook slecht en slordig. Fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen had een rechtstreekse vraag aan het College: zijn jullie zelf tevreden over dit stuk, of is het nog maar een eerste oefening waaraan nog heel veel moet gebeuren? Van het antwoord op die vraag hing het uiteindelijk ook af, of Progressief Westerveld zou kunnen instemmen met de vaststelling ervan. Ter illustratie had de fractie het voorbeeld bijgevoegd van de gemeente Zevenaar, waar men de dag na 4 juli de Kadernota 2024-2028 zou bespreken: een volledig en helder geschreven stuk, los van de inhoud alleszins een voorbeeld van hoe het ook kan.

Zonder zijn eigen Kadernota echt af te vallen, gaf wethouder Boonstra wel toe, dat dit nog niet was wat men wilde. 

Voorafgaand aan de Kadernota werd de Jaarrekening 2022 gepresenteerd en vastgesteld. Het jaar werd afgesloten met een overschot van Euro 3.813.000,00. Alle fracties wilden weten hoe je zoveel geld kan overhouden in een tijd waarin zoveel te doen is. Het is een illustratie van de vreemde bewegingen die de gemeentefinanciën maken, waardoor je niet echt goed kan begroten en bewaken. Tegelijkertijd speelt het niet kunnen invullen van vacatures een rol, waardoor niet alleen personele lasten werden bespaard, maar ook niet-personele uitgaven niet goed konden worden voorbereid. De Raad gaat hierop terugkomen bij de bespreking van de Tweede Bestuursrapportage in oktober. 

In lijn met onze eerdere inspanningen om de Forensenbelasting in te perken (die voor Westerveld aanzienlijk uit de pas loopt met de omliggende gemeenten) werd een amendement ingediend om die niet trendmatig mee te verhogen:23.07.02 Amendement Kadernota Forensenbelasting. Dat amendement werd echter door een raadsmeerderheid verworpen.

28 juni 2023 | Eerste bestuursrapportage

Onder leiding van wethouder Boonstra is de Planning en Control cyclus sterk verbeterd. De financiële bestuursrapportages zijn losgemaakt van de Kadernota, en worden aan de Raad aangeboden na vier en na acht maanden. Dit was de eerste bestuursrapportage van 2023.

Fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen nam de gelegenheid te baat om de ambtelijke organisatie een hart onder de riem te steken: “De waardering geldt vooral en met name de ambtelijke organisatie. In mijn eigen omgeving probeer ik jonge mensen te overtuigen van een loopbaan als ambtenaar. Dat is voor velen niet vanzelfsprekend, integendeel. Het werk wordt gezien als taai. En vaak ben je ‘de kop van jut’ vanuit de samenleving en vanuit de politiek. Bij de Technische Briefing vorige week bleek mij nogmaals in wat voor complexe context zij moeten werken. Wij ook natuurlijk, maar zij vooral en op dagelijkse
basis.”

En verder: “Onze ambtelijke organisatie is zichtbaar in ontwikkeling, met dank ook aan de Secretaris; verzet een ongelofelijke hoop werk, maar laat eveneens een grote mate van samenhang en solidariteit zien, juist ook in omstandigheden, politieke en soms persoonlijke, die een zware wissel trekken op de mensen die er deel van uitmaken. Ik hoop dat zij – in omgekeerde richting – begrip hebben voor het feit dat wij als politiek moeten focussen op de zaken waarvan wij denken, dat ze anders of beter moeten. Daarbij zijn niet zij, maar de politiek-verantwoordelijken ons aanspreekpunt.”

Over de cijfers in het document zei hij: “Bij eerste lezing van pagina 6 sloeg mij de schrik om het hart. We stevenen af op bijna 2 miljoen tekort zo te zien. Mijn verwachting dat mij dat op de pagina’s daarna zou worden uitgelegd, werd niet bewaarheid. We hebben daarover een goed gesprek gehad in de Technische Briefing. En het resultaat daarvan is ons gisteren toegezonden: En ja, de totaalbedragen zijn nu te herleiden tot onderliggende posten. En ja, ook die roepen natuurlijk weer vragen op… Maar ik denk niet dat dat ons nu verder brengt. Ik zie met spanning de tweede Bestuursrapportage tegemoet.