Transitievisie warmte – startnotitie

In het kader van het klimaatakkoord is besloten het aardgasverbruik te beëindigen. Hiervoor zijn twee motieven: een belangrijke bijdrage aan de reductie van CO2 en het beëindigen van de kwalijke gevolgen van aardgaswinning in de provincie Groningen.


Het is de taak van gemeenten om die transitie van aardgas als warmtebron naar andere warmte bronnen te organiseren. In de gemeente Westerveld zal eind dit jaar een beleidsnotitie verschijnen waarin wordt aangegeven welke wijken, buurten of dorpen wanneer van het aardgasnet worden afgeschakeld. De beleidsnotitie zal ook ingaan op welke alternatieve warmtebronnen er zijn om woningen en bedrijfsgebouwen te verwarmen. In maart heeft de raad hiervoor een startnotitie vastgesteld.


Inzet van ‘groen gas’ als alternatief voor aardgas was een belangrijk discussiepunt. Progressief Westerveld noemde dit geen optie, terwijl vooral de VVD eer wel toekomst in zag. De argumentatie van PW was: voor groengasproductie wordt als grondstof biomassa gebruikt. Daaraan kleven bezwaren. Energieteelten nemen ruimte in beslag die ook kan worden ingezet voor (extensievere) duurzame voedselproductie. Gebruik van biomassa in de vorm van dierlijke meststoffen houdt een hoge mestproductie in stand en gaat de ontwikkeling van kringlooplandbouw tegen. Groengasinstallaties zullen vanwege de stikstofproblematiek waarschijnlijk geen vergunning op grond van de wet Natuurbescherming krijgen.

Naar aanleiding van deze discussie heeft B&W zijn standpunt hierover in de startnotitie genuanceerd. Omdat het nu onzeker is of groen gas een redelijk alternatief is (kosten, beschikbaarheid) wordt na 2030 bezien of groen gas een opportuun alternatief is.

De fractie blijft de discussie volgen. Wordt vervolgd.