Zon op land en water, maar nu verder met windenergie

In de raadsvergadering van 27 februari 2024 stelde Progressief Westerveld opnieuw de aangehouden motie over de noodzaak van een beleidskader voor windenergie aan de orde. De urgentie wordt steeds groter, mede ook omdat de buurgemeenten wel een beleidskader hebben en vandaaruit met Westerveld willen samenwerken. Snel beginnen is ook van belang omdat – juist rond windenergie – het proces van participatie zorgvuldig doorlopen moet worden. Wethouder Doeven gaf echter opnieuw niet toe vanwege het gebrek aan capaciteit in de ambtelijke organisatie. Andere fracties waren gevoelig voor die argumentatie. En aangezien wij niet het risico wilden lopen van een verwerping van de motie, werd deze opnieuw aangehouden. 

19 december 2023

In de raadsvergadering van 19 december lag dan het beleidskader Grootschalige opwek van zonne-energie op land en/of water voor. Op zich kon Progressief Westerveld zich wel vinden in de gemaakte keuze voor zon op water. Maar daarmee wedt de gemeente, volgens André Offringa, wel op één paard. Het is zaak nu niet achterover te leunen, maar door te gaan met de volgende stap: een beleidskader voor windenergie met de daarbij behorende grote aandacht voor participatie en draagvlak. 

Progressief Westerveld had daartoe een motie ingediend. Maar ook DSW had een motietekst, die deels parallel liep. Beide moties zijn aangehouden om te bezien of ze kunnen worden samen gevoegd.

18 april 2023

Een week later – op 18 april – gaf de fractie van Progressief Westerveld alsnog haar akkoord aan dit voorstel na de nadere uitleg van wethouder Doeven. Essentie daarbij was dat kennelijk het gevoel van urgentie was doorgedrongen, en dat deze eerste stap uitsluitend over de zonne-energie gaat, en wel binnen  de kaders van het Oversticht-rapport. 

11 april 2023

In de voorbereidende raadsavond van 11 april gaf André Offringa als burgerraadslid zijn eerste bijdrage. Aan de orde was een procesvoorstel om versneld te komen tot een visie grootschalige zonne- en windenergie. Hij zei namens de fractie van Progressief Westerveld het volgende: 

Het voorstel beschrijft een procesversnelling voor de totstandkoming van grootschalige wind- en zonne-energie. Na het lezen van het voorstel bleven wij met de vraag zitten wat dit voorstel wil en waar het precies voor nodig is. Nadat het rapport van Het Oversticht 2 jaar lang in de la is blijven liggen is het nu plotseling nodig om te versnellen. Desalniettemin is Progressief Westerveld zeker voorstander van het versnellen — of misschien is het verhogen van de prioriteit een betere bewoording. Want versnellen kan ook betekenen dat de kantjes eraf gelopen worden, en daar zijn we geen voorstander van.

Is daar hier sprake van? Het belangrijkste component van de versnelling lijkt bereikt te worden door het weghalen van de participatie. Dat is wat ons geen kantje eraf lopen, maar er met de pet naar gooien. Met name voor het realiseren van grote windmolens rond de A32 is het essentieel dat er draagvlak is, en dat er een goede regeling is om overlast te compenseren. Wat ons betreft wordt dit liever te voorzichtig dan te snel gedaan: participatie en overleg tussen omwonenden, natuurorganisaties en energiecoöperaties is essentieel. Van belang is hierbij natuurlijk ook dat in de raad al is besloten in te zetten op maximaal lokaal eigenaarschap. We gaan er vanuit dat hieraan voldaan wordt.

Aangezien de locatie bij de A32 op de grens van Westerveld staat, heeft het realiseren van grootschalige energievoorzieningen hier ook effect op inwoners van de wolden en Meppel, en deze zouden wij ook graag betrokken zien worden in een participatietraject dat wat ons betreft liever uitgebreid dan ingetoomd wordt.

Het voorstel is verder enigszins verwarrend doordat in punt 1 van het voorstel gesteld wordt dat de RES opgave (van 28 GWh/jaar) gerealiseerd wordt met enkel grootschalige zonne-energie. Punt 5 noemt vervolgens de mogelijkheid tot een onderzoek naar windturbines bij de A32. Dit lijkt tegenstrijdig, maar suggereert mogelijk dat windenergie als een extra’tje gesteld wordt. Echter, om naar duurzame energievoorziening toe te gaan is het essentieel dat er niet alleen zonnevelden gebouwd worden, maar dat er daarnaast ook groene energie beschikbaar is tijdens de nacht en in de winter. Windenergie zou dus een hoge prioriteit moeten hebben, en aangezien het gebied bij de A32 door Het Oversticht hiervoor tot dusver als enige locatie in Westerveld geschikt wordt geacht, zouden wij graag zien dat de mogelijkheid om daar zo veel mogelijk windturbines te bouwen, onderzocht wordt. Maar dan wel mét draagvlak, dus met een uitgebreid participatietraject.

Tenslotte zouden wij ook graag een visie zien over hoe zonnevelden zo natuurlijk en waardevol mogelijk ingericht kunnen worden, waarbij de “Beleidsregels Zon provincie Drenthe” nauwgezet gevolgd worden. Belangrijk is bijvoorbeeld het houden van ruimte tussen zonnevelden, zodat de grond kan herstellen, en het toevoegen van een recreatief doel is ook mogelijk. Een zonnepark zou bijvoorbeeld goed kunnen samengaan met een mountainbike-route.

Samenvattend: duurzame energie binnen onze gemeente door middel van zon en wind moet wat ons betreft een zeer hoge prioriteit hebben, maar een versnelling die leidt tot minder draagvlak zien wij niet zitten.