Van duurzaamheid meer werk maken

De fractie van Progressief Westerveld voelt een enorme drive om veel meer werk van duurzaamheid te gaan maken. Drie, vier jaar geleden waren we blij dat duurzaamheid een eigen plek kreeg. Maar nu missen we in deze notitie vooral ambitie.
Aldus Rob den Hollander in de Raadscommissie Fysiek Domein en Middelen eerder deze week.
 
In de inleiding van de Beleidsnotitie Duurzaamheid van het College van B&W wordt gesteld dat de grenzen van de ecologische draagkracht van de aarde in zicht komen. Progressief Westerveld schrikt daarvan, niet vanwege dat vooruitzicht, maar omdat de wereld jaren geleden al over die grenzen heen is gegaan, en we dat dus kennelijk niet kunnen of willen onderkennen. Elk jaar “eten we de aarde verder op”. We verbruiken veel meer fossiele brandstoffen, mijnbouwstoffen e.d. dan we per jaar volhoudbaar, op een duurzame manier, zouden kunnen gebruiken. In augustus is de aarde voor dit jaar al opgebruikt! We kunnen het ons niet meer veroorloven achterover te leunen.
 
Rob den Hollander sprak de ambitie uit dat de Gemeente Westerveld in 2026 volledig klimaatneutraal is; een scherp doel waarnaar gefaseerd kan worden toegewerkt. Hij deed een aantal concrete voorstellen: een coöperatie verankerd in de bevolking die zonne-energie gaat oogsten, laadpunten voor elektrische en hybride auto’s delen en publiek maken, het eigen wagenpark van de gemeente elektrisch maken. Progressief Westerveld wil ook verder nadenken over het gebruik van biomassa, die in de beleidsnotitie terzijde wordt geschoven. Voor wat betreft de samenwerking met maatschappelijke organisaties stelt Den Hollander voor om intensiever met de sportsector te gaan samenwerken; hij kondigde ook op dat punt een motie aan.
 
Tenslotte gaf de fractie van Progressief Westerveld aan het jammer te vinden, dat in de Beleidsnotitie wel de relatie wordt gelegd tussen verduurzaming en bijvoorbeeld de recreatiesector, maar de relatie met het landbouwbeleid wordt niet gelegd. Ook daar kan de gemeente een visie op ontwikkelen. En als het College op dat punt ideeen nodig heeft, verwijs ik ze graag naar ons verkiezingsprogramma, aldus Den Hollander. De grenzen van ecologische houdbaarheid van de aarde zijn al lang overschreden. We moeten met concrete ambities en doelen komen die ons uitdagen om verder te denken. Dat zijn wij verplicht aan de generaties na ons. Als gemeente kunnen en moeten we echt meer doen dan nu in de beleidsnotitie is opgenomen.