Uitspraak Raad van State opent perspectieven

Progressief Westerveld diende in de Raadsvergadering van 25 juni een rondvraag in naar aanleiding van een recente uitspraak van de Raad van State.
Het ministerie van EZ heeft nog geen besluit genomen over de aanvraag van Vermilion voor de gaswinning in Vledderveen. Recent heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die naar de mening van Progressief Westerveld hierbij van belang is. De fractie wil graag dat het college op korte termijn contact opneemt met het ministerie om de gevolgen van genoemde uitspraak te bespreken.
 
Op 6 juni j.l heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het hoger beroep van Vermilion tegen de weigering van het college van B&W van Krimpenerwaard om een omgevingsvergunning te verlenen voor het inrichten van een boorlocatie. Ondanks dat Vermilion in het kader van het zg. “kleine velden beleid” geen vergunning voor het oprichten van de boortoren zelf nodig heeft , onderschrijft de Raad van State in haar uitspraak dat het met dit beleid nagestreefde algemeen belang de afweging van gemeentebesturen niet zodanig inperkt dat geen ruimte meer bestaat voor eigen beleid en eigen standpunten in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Naar de mening van Progressief Westerveld betekent deze uitspraak dat het Rijk bij het bepalen of er een boring bij Vledderveen mag plaatsvinden niet alleen uit kan gaan van het kleine veldenbeleid , maar bij haar afweging ook vooraf de mening van de gemeente moet betrekken wat betreft de ruimtelijke ordening. De locatie Vledderveen is immers vergelijkbaar met die waarop de uitspraak betrekking heeft. (
 
Progressief Westerveld legt daarom het college daarom 2 vragen voor:
1. Is het college bereid om de ruimtelijke ordeningsaspecten van de beoogde boorlocatie in beeld te brengen zodat de raad kan afwegen of het waarschijnlijk is dat zij een verklaring van geen bedenkingen zal afgeven?
2. Is het college bereid om op korte termijn met het ministerie van EZ te overleggen hoe het standpunt van de gemeente over de ruimtelijke ordening van de locatie meegenomen zal worden bij de afweging of er door het Rijk medewerking wordt gegeven aan de plannen van Vermilion?
 
Wethouder de Jong gaf op beide vragen een positieve toezegging.