Transitievisie warmte: onvoldoende urgentie

01-02-2023

Een jaar later ligt de Transitievisie Warmte zelf voor in de gemeenteraad. Michiel van de Kasteelen opent (bij het debat van 10 januari) namens Progressief Westerveld als volgt: De Transitievisie Warmte, die nu voorligt, is op zich helemaal geen slecht stuk. Er staan goede dingen in, er worden lijnen uitgezet. Er wordt gezocht naar draagvlak en participatie. Maar waarom is het dan toch geen overtuigend stuk? Dat komt omdat het stuk ook de geest ademt, dat we “nog alle tijd hebben”. De laatste zin op pagina 6 vat dat goed samen: “We nemen tot 2050 de tijd om aardgasvrij te worden”.

Hij constateert een gebrek aan urgentie, een gebrek aan concreetheid en een gebrek aan middelen. De visie is – vinden wij – te terughoudend of afwachtend waar het gaat om de meer collectieve aanpak: De gemeente gaat actief aan de slag, zegt men eerst. Maar dan wordt het toch weer: informatie geven, en indien gevraagd faciliteren. Zowel bij de individuele als de collectieve aanpak kan de rol van de gemeente steviger, ambitieuzer
worden ingezet.

En ook op het onderdeel Participatie is hij kritisch, omdat er niet is gekozen voor een echt ‘burgerberaad’. 

Lees hier de volledige inbreng: Transitievisie Warmte – eerste termijn

Op 31 januari wordt de Transitievisie Warmte aangenomen. Daarbij geeft Progressief Westerveld in een stemverklaring aan, dat we niet tegen zullen stemmen omdat anders nog meer tijd verloren gaat.

01-02-2022

In het kader van het klimaatakkoord is besloten het aardgasverbruik te beëindigen. Hiervoor zijn twee motieven: een belangrijke bijdrage aan de reductie van CO2 en het beëindigen van de kwalijke gevolgen van aardgaswinning in de provincie Groningen.

Het is de taak van gemeenten om die transitie van aardgas als warmtebron naar andere warmte bronnen te organiseren. In de gemeente Westerveld zal eind dit jaar een beleidsnotitie verschijnen waarin wordt aangegeven welke wijken, buurten of dorpen wanneer van het aardgasnet worden afgeschakeld. De beleidsnotitie zal ook ingaan op welke alternatieve warmtebronnen er zijn om woningen en bedrijfsgebouwen te verwarmen. In maart heeft de raad hiervoor een startnotitie vastgesteld.

Inzet van ‘groen gas’ als alternatief voor aardgas was een belangrijk discussiepunt. Progressief Westerveld noemde dit vooralsnog geen optie, terwijl vooral de VVD er wel toekomst in zag. De argumentatie van PW was: voor groengasproductie wordt als grondstof biomassa gebruikt. Daaraan kleven bezwaren. Energieteelten nemen ruimte in beslag die ook kan worden ingezet voor (extensievere) duurzame voedselproductie. Gebruik van biomassa in de vorm van dierlijke meststoffen houdt een hoge mestproductie in stand en gaat de ontwikkeling van kringlooplandbouw tegen. Groengasinstallaties zullen vanwege de stikstofproblematiek waarschijnlijk geen vergunning op grond van de wet Natuurbescherming krijgen.

Naar aanleiding van deze discussie heeft B&W zijn standpunt hierover in de startnotitie genuanceerd. Omdat het nu onzeker is of groen gas een redelijk alternatief is (kosten, beschikbaarheid) wordt na 2030 bezien of groen gas een opportuun alternatief is.

De fractie blijft de discussie volgen. Wordt vervolgd.