RES Drenthe vastgesteld

Op de politieke avond van 21 januari had de raad zich gebogen over de inzet van de gemeente Westerveld voor de Drentse Regionale Energie Strategie. Tezamen met de inbreng van de andere 11 gemeenten en van de provincie is die verwerkt tot een concept-RES. Hans van Teijlingen maakte daarvan  een zeer leesbare samenvatting.

Op de raadsavond van 12 mei vond daarover een debat plaats. Hans van Teijlingen was daarbij zich in grote lijnen positief, maar uitte ook een aantal zorgen. Uiteraard was het niet mogelijk de RES zelf nog aan te passen, maar wel kon een zienswijze worden bijgevoegd. De inbreng van Hans van Teijlingen is aangeleverd om te worden opgenomen in die zienswijze.

Op de raadsavond van 26 mei lag de RES zelf en de concept-zienswijze voor ter besluitvorming.

De Partij van de Arbeid had met steun van alle andere raadsfracties een motie ingediend, waarin wordt vastgesteld dat de Raad meer duidelijkheid wil over de voort te zetten lijn van de gemeente en een meer actieve houding op de samenlevingsagenda duurzaamheid. Er is een raadsbreed gedeeld besef dat versnelling en met name ook verduidelijking van dit proces naar de inwoners van Westerveld nodig is. Zie hier de tekst van motie. Met de kanttekening dat Progressief Westerveld niet erg gelukkig is met de tekst van punt i van de motie (bestaande gas-infrastructuur) heeft de fractie zich achter dit raadsbrede initiatie geschaard.