Raadsmeerderheid wijst klimaatklok af

Onvoorstelbaar, maar waar. Een meerderheid in de raad van Westerveld wil geen klimaatklok. Een motie om de klimaatklok dit najaar een maand ergens in de gemeente een plaats te geven werd verworpen met alleen Progressief Westerveld, de PvdA en D66 voor. 

De motie overwoog dat:

  • Klimaatverandering niet meer een toekomstig probleem is, maar zich inmiddels duidelijk manifesteert in het hier en nu;
  • Klimaatverandering desniettemin de meeste impact zal hebben op toekomstige generaties;
  • Met name jongeren in de hele wereld zich daarover grote zorgen maken, en zij die zorgen op vele verschillende manieren uiten;
  • Het aan alle generaties is om die zorgen om te zetten in maatregelen en beleid om alsnog de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 te halen;

Daarna constateerde motie dat:

  • De gemeente Westerveld zich in meerdere beleidsdocumenten al hierover heeft uitgesproken;
  • De Omgevingsvisie bijvoorbeeld het volgende stelt: “Tussen 2020 en 2040 zijn grote stappen gezet op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid. Onze fysieke leefomgeving is aangepast op de klimaatverandering en er zijn belangrijke stappen gezet richting een energieneutraal Westerveld.”;
  • De gemeente Westerveld de urgentie van het vraagstuk onderkent, en eerste maatregelen heeft genomen of in voorbereiding heeft;

Ook stelde de motie vast dat:

  • Vele provincies (waaronder Drenthe) en zeer vele gemeenten (waaronder Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Hoogeveen, Meppel en Midden Drenthe) de Klimaatklok een plaats hebben gegeven;

En tenslotte sprak de motie uit dat

  • De Klimaatklok een middel is om die urgentie zichtbaar te maken en over te brengen aan de inwoners, en daarmee de inzet van de gemeente Westerveld te onderstrepen;
  • De Drentse klimaatklok dit najaar een maand lang in het gemeentehuis of op een andere plek in het publieke domein aan te brengen.

Maar zelfs ontdaan van alle politieke lading en van elke suggestie dat het kritiek zou inhouden op het College, weigerde een raadsmeerderheid (inclusief “Duurzaam” Sterk Westerveld) deze symbolische daad te stellen.