Nulmetingen gaswinning

Op 15 maart organiseert de groep GasDrOF in Vledderveen een bijeenkomst waar mensen die rond en boven de kleine gasvelden Diever / Wapse / Eesveen wonen zich kunnen inschrijven om zelf, voor eigen rekening, een nulmeting aan hun woning te laten doen. Dit is een zoveelste trieste stap in hoe er met bewoners wordt omgegaan in het gasdossier. In de vergunningsverlening aan Vermilion voor het gasveld Wapse staat dat er in overleg met de gemeente een plan van aanpak voor nulmetingen moet worden gemaakt. Dit werd steeds uitgesteld. Uiteindelijk kwam er, nadat de winning al begonnen was en het dus al geen nulmeting meer was (die zou immers vooraf moeten gebeuren) een plan voor zogenoemde “representatieve bouwkundige opnames”. De waarde van de oorspronkelijke NULmeting wordt dus al afgewaardeerd , het gaat niet meer om het moment van aanvang van de winning en het gaat niet meer om álle panden. Vermilion dekt zich hiermee al in tegen een toekomstig beroep op deze metingen. Het onafhankelijk bureau Thorbecke wordt hiervoor ingehuurd. Een bouwkundige opname kost per pand ongeveer 300-400 euro. Als alle panden rond en boven de gasvelden meegenomen zouden worden hebben we het dus over 4 tot 5 ton. Dat is niet veel in verhouding tot de door Vermilion verwachte opbrengsten van vele miljoenen. Des te verbazender omdat Vermilion wel bereid is allerlei lokale initiatieven met duizenden euro’s te subsidiëren , zoals de landbouwmachinespoelplaats in Wapse , het Oermuseum, stichting JEF, etc. Dit om wat aan de gemeenschap terug te
geven en om goodwill te verwerven.

Boven het gasveld Wapse werden een aantal “representatieve bouwkundige opnames” uitgevoerd, maar voor de nieuwe putten gebeurt dit al niet meer. Wel zouden er Tilt meters geplaatst worden en wordt het KNMI meetnet uitgebreid. Deze beide zaken schieten niet op, het KNMI heeft rond de gasvelden in Groningen grote fouten gemaakt, en bovendien moeten deze meetinstrumenten door de belastingbetaler opgebracht worden. Vermilion onttrekt zich hier aan zijn verantwoordelijkheid.
 
Hoe je ook denkt over nut en noodzaak van de kleine velden gaswinningen, Vermilion moet de verantwoordelijkheid nemen voor evt. schades. Een betrouwbare overheid, het ministerie van EZ en het SODM voorop, als vergunningverlener voor deze winningen, moet hiervoor garant staan. Hiervoor moeten burgers de instrumenten in handen hebben om hun eventuele toekomstige claim te onderbouwen.
 
Progressief Westerveld stelt het college de volgende vragen:
1. Het college vindt dat er nulmetingen moeten plaatsvinden voordat er aan gaswinning begonnen
wordt. Is het college met ons van mening dat zo’n nulmeting op verzoek van de bewoner van elk pand dat in het gebied ligt zou moeten worden gedaan?
2. Is het college het met ons eens dat deze nulmetingen door een onafhankelijk bureau moeten worden verricht en op kosten van Vermilion?
3. Het college heeft kenbaar gemaakt een negatief advies uit te brengen over de uitbreiding van de gaswinning in Wapse, onder meer in verband met de nulmetingen en een schadeprotocol. Heeft het college bovenstaande punten meegenomen in haar advies of wil zij dat alsnog doen?
4. Vermilion blijft op veel punten in gebreke (voorlichting, communicatie, nulmeting, schadeprotocol, veiligheid). Het college brengt die mening ook al duidelijk naar voren in de verschillende bezwaarprocedures. Wil het college met alle haar ten dienste staande middelen de gaswinning in
Westerveld blijven tegenwerken, inclusief een uiterst kritische opstelling bij vergunningaanvragen in het kader van de ruimtelijke ordening?