Inbreng Westerveld in Regionale Energiestrategie Drenthe

Eerdere berichten over zonne-energie

Zonneparken passend bij Drenthe 5 juni 2018

4 februari 2019
De fractie van Progressief Westerveld vraagt het college om een meldpunt in te stellen voor boeren die energie willen opwekken door zonnepanelen op hun schuren te leggen. Boeren kunnen daar subsidie voor krijgen. Progressief Westerveld is blij met die aanvragen. “Door op daken van grote schuren zonnepanelen te leggen, hoeven er straks minder zonneweiden of windmolens te komen”, aldus Hans de la Mar, raadslid voor PW.

Boeren die aan Enexis vragen om aangesloten te worden op het net, krijgen echter te horen dat het net vol is en dat het nog jaren kan duren voordat er weer ruimte beschikbaar komt. Het gaat om zogenaamde grootverbruik-aansluitingen, niet om particulieren die zonnepanelen op hun dak leggen. “Het is natuurlijk de achterdeur uit”, aldus De la Mar. “Nu komen er initiatieven waar iedereen blij mee is, maar dan is er met de aanleg van kabels geen rekening mee gehouden. Probleem is bovendien dat de subsidie ingetrokken wordt als er niet binnen 1 ½ jaar gestart is met de aanleg van de zonnepanelen. We willen daarom graag dat de gemeente een meldpunt start waar iedereen die afgewezen is of nog plannen heeft zich kan melden. De gemeente kan dan, samen met de provincie, wat aan de problemen proberen te doen. Voorop moet staan dat de subsidietermijn verlengd wordt. Het is niet eerlijk als de aanvrager subsidie misloopt omdat de kabelmaatschappijen hebben zitten slapen.”

Het tekort aan capaciteit van het elektriciteitsnet spel niet alleen in Westerveld, maar in veel meer gemeentes in Drenthe, in Groningen en in Overijssel. Progressief Westerveld zou daarom graag een meldpunt voor alle gebieden zien waar het probleem speelt. Het is niet alleen een probleem voor zonnepanelen op boerenschuren: ook sportverenigingen die op het dak van de kantine panelen willen aanleggen lopen tegen het probleem op.

Het klimaatakkoord in Parijs houdt in dat de uitstoot van CO2 in 2050 met zo’n 90% zal moeten worden teruggebracht. Om dat te realiseren is een wereldwijde inspanning noodzakelijk. Ook in Nederland en ook in de gemeente Westerveld. Op de politieke avond van 21 januari heeft de gemeenteraad zich gebogen over de inzet van onze gemeente.

Begin februari moest het college van B&W de inzet van onze gemeente aan de energieregio Drenthe kenbaar te maken.

Daartoe peilde het College op de Raadavond van 21 januari de visie van de verschillende fracties ten aanzien van de inzet. Hans van Teijlingen voerde het woord namens Progressief Westerveld.

Eerder in januari had het College twee avonden georganiseerd waarop inwoners mee konden denken over de grootschalige duurzame opwek van elektriciteit. Op die avonden bleek draagvlak voor:

~ Grote windturbines langs de A32 / ~ Zonnepanelen zoveel mogelijk op bestaande daken. Liever geen grote zonneweiden in verband met aantasting landschap / ~ Nader onderzoek naar: lokale opslag (zoutwaterbatterijen op wijkniveau), waterkracht in Oude Vaart en Drentse Hoofdvaart en via spaar-bekkens, biogas, waterstof / ~ Zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen

Daarnaast werden een aantal randvoorwaarden geformuleerd: ~ Zoveel mogelijk in eigen beheer (lokaal eigendom). Minimaal 51% maar liefst veel meer / ~ Landschappelijk inpasbaar / ~ Lokale regelgeving is ondersteunend t.a.v. de ambities / ~ Speciale aandacht voor minder draagkrachtigen.

Daarnaast werd een tweedaagse conferentie georganiseerd over de ontwikkeling van de warmtevisie. Over de resultaten hiervan is nog niet aan de raad gerapporteerd

Het resultaat van de peiling op 21 janauri was dat alle fracties vonden dat er in onze gemeente een capaciteit voor duurzame elektriciteitsopwekking moet worden ontwikkeld die minimaal de eigen elektriciteitsbehoefte dekt. Progressief Westerveld heeft daar nog aan toegevoegd dat het voor de hand ligt dat  onze bijdrage wat meer kan zijn. Simpelweg omdat er in een dunbevolkte omgeving als de onze er meer ruimte is voor het installeren van opwekkingscapaciteit.

Daarnaast heeft de fractie van Progressief Westerveld gepleit voor het organiseren van lokale activiteiten als:

  • Actieve aanpak van woning- en gebouwenisolatie

  • Energiebesparende maatregelen (apparatuur, Led-lampen, gedrag)

  • Bestaande eigenaren van woningen en gebouwen verleiden tot zelf zonnepanelen aanleggen of dak ter beschikking stellen

  • Voorlichting en adviezen door bijvoorbeeld de energiecoaches

  • Experimenteren met elektriciteitsopslag op wijkniveau

  • Organiseren van Lokaal eigenaarschap

Het college gaf aan positief te staan tegenover dergelijke initiatieven