Geen zonneweide bij Oude Willem

Initiatiefnemer GroenLeven heeft een plan ingediend voor 46,7 hectare zonneweide op percelen langs de Bosweg bij Oude Willem. In een presentatie stelt het bedrijf dat het plan passend is binnen de geldende kaders, met name door het ontbreken van het bestemmingsplan. Het College stelt de Raad voor om hieraan geen medewerking te verlenen en legt dit weigeringsbesluit voor ter besluitvorming.

Enkele fracties stellen inhoudelijke vragen die er blijk van geven dat zij de aanvraag (nu) niet voor goedkeuring in aanmerking vinden komen. De VVD stelt de vraag of het ook “wat kleiner” kan, maar het bedrijf ziet daartoe geen mogelijkheden.

Tijdens het debat, stellen VVD en Gemeentebelangen zich op als voorstander. Zij vinden dat er wat moet gebeuren nu de kans zich voordoet. Alle andere fracties vinden ook dat er snelheid gemaakt moet worden met zonne- en wind energie. Maar zij staan wel achter de keuze van het College.

Het rapport van Het Oversticht van maart 2021 (Energietransitie in net Westerveldse landschap) wordt aangehaald, met de vermelding dat deze aanvraag daarmee strijdig is, evenals met andere beleidskaders, waaronder de Omgevingsvisie. Dit wordt door wethouder Roel Vedder bevestigd. Daarnaast wordt genoemd dat het elektriciteitsnetwerk, ook de komende jaren, niet toereikend is voor deze grote projecten.

Alle fracties sturen aan op een snelle totstandkoming van de zonne- en windenergie, maar willen het debat verbreden. Het rapport van Het Oversticht kan daarbij worden meegenomen. 

Voor Progressief Westerveld is duidelijk dat deze aanvraag zowel procedureel als inhoudelijk niet voldoet aan de vereisten van goed ruimtelijke ordening. Woordvoerder Corné Joziasse: “Wij willen echt vaart maken met zonne- en wind energie; laten we dan ook als een speer locaties waar dit wel mogelijk in de visie zonne- en wind energie vastleggen. En in de tussentijd het electriciteitsnetwerk uitbreiden, zodat we snel de beschikbare zonne- en windenergie kunnen leveren aan het net.”