Gaswinning: nulmeting en omgekeerde bewijslast

Dinsdag 14 februari stond, op aandringen van Progressief Westerveld, de gaswinning rond Wapse en Vledderveen weer op de agenda van de Politieke Avond. Door het college zou informatie over de stand van zaken gegeven worden. De actiegroep Gasdrovf en Milieudefensie Westerveld wilden graag hun informatie ook met de raad delen. Zij kregen geen ruimte bij het betreffende agendapunt, aangezien het een “informatief punt” betrof. Een compromis werd gevonden door de beide groepen om half 8 vooraf aan de vergadering in de hal van het gemeentehuis de raadsleden die dat wilden bij te praten over de laatste stand van zaken. Beide groeperingen zijn uitermate goed ingevoerd in de materie en in de loop der jaren zeer deskundig geworden en kunnen zowel raad als college scherp houden.

De punten MER/locatiekeuze bij Vledderveen, risico en gevolgen bodemdaling, schadeafhandeling kwamen aan de orde. Het moet gezegd dat het college, cq de wethouder regelmatig in gesprek is met beide groeperingen. Naast de gesprekken met het ministerie van EZK en de winningsmaatschappij Vermilion.

De behandeling van het agendapunt zelf, het laatste op de agenda, kwam aardig in het gedrang doordat de voorzitter de eerdere punten flink liet uitlopen. De spreektijd voor de fracties was dus beperkt. Jammer, want Progressief Westerveld had een heel aantal punten dat we aan de orde wilden hebben. Een aantal van die punten had de fractie bij vorige gelegenheden al in de vorm van een motie (die raadsbreed werd aangenomen) en als mondelinge vragen ingebracht.

Progressief Westerveld vindt het van belang dat de hierin vastgelegde en toegezegde opstelling van de gemeente richting het Rijk en de mijnbouwmaatschappij op het punt van de mogelijke schadeprocedures zorgvuldig is. Dat is in de huidige contacten van het college, inclusief de burgemeester, nog te vaak niet het geval.  Een verplichte nulmeting voorafgaand aan de mijnbouwactiviteit (of een bouwkundige opname zo vroeg mogelijk) is in de motie vastgelegd, maar wordt vaak niet helder gecommuniceerd. Dat de  omgekeerde bewijslast moet gaan gelden en  dat het Rijk de door de commissie mijnbouwschade vastgestelde schade onverwijld moet uitkeren en die dan vervolgens op het mijnbouwbedrijf verhaalt is zo’n andere vereiste. Toch duikt telkens weer één of andere vorm van “schadefonds” op in de gespreksverslagen, met als evidente nadelen dat zo’n fonds voortijdig leeg kan raken en dat de indruk kan ontstaan dat de winningsmaatschappij aan zijn verplichtingen voldoet als men zo’n fonds in het leven roept. Ondanks de korte spreektijd werden deze punten door het College goed gehoord en worden ze in hun toekomstig optreden meegenomen. 

Namens Progressief Westerveld begon Wilfred Beets zijn bijdrage uiteraard met het volgende: “ Als eerste: PW is geen voorstander van het zoeken náár, en het opnieuw winnen ván fossiele brandstoffen uit onze ondergrond. Dit is strijdig met de noodzaak de klimaatverandering binnen de 1 ½ graad te houden. We zien dat de consument nu al, door de gestegen gasprijs, in staat is om een kwart minder gas te gebruiken, zonder dat de kwaliteit van leven ingrijpend verslechtert.
Dat sterkt ons in onze mening dat nieuwe gaswinning überhaupt niet nodig zou hoeven zijn.