Dossier Wonen en Kernen

Stap gezet in ontwikke-ling Meerkamp; commu-nicatie moet beter

17 november 2020

Zie de tekst van de motie van Progressief Westerveld

De Raad heeft in juni 2017 het bestemmingsplan Havelte vastgesteld, waarvan het plan voor de uitbreiding van de wijk Meerkamp een onderdeel vormt. De Raad van State heeft echter dat plan gedeeltelijk vernietigd en de Raad opgedragen tot een herzien plan te komen. Daarbij ging het o.a. over de breedte van de strook tussen de te bouwen woningen en de belendende camping. 

Ter uitvoering van de uitspraak van de Raad van State lag er dan ook nu een gedeeltelijk herzien bestemmingsplan voor. Daarmee kon de Raad op zich wel instemmen. Maar net als Progressief Westerveld vonden meerdere fracties dat het had geschort aan goede communicatie en overleg met de betrokkenen in Havelte, met name met de Dorspgemeen-schap Havelte. De ingediende zienswijzen leidden weliswaar niet tot afwijzing van het herziene plan, maar bevatten - volgens Progressief Westerveld - vele waardevolle sugges-ties voor het vervolg. Daarom lag er een motie om dat brede overleg nu op korte termijn aan te vangen zodat er een breed gedragen uitwerking kan komen.

De wethouder gaf aan, dat dat ook zijn intentie is, maar dat hij in die gesprekken de handen vrij wilde hebben. Aange-zien de boodschap duidelijk was overgekomen, besloot de fractie de motie in te trekken.

Progressief Westerveld steunt PvdA-motie bouwlocaties.

30 juni 2020

De Raad was in haar vergadering van 17 december 2019 nog niet genegen de Woonvisie aan concrete actie te koppe-len, gezien het verwerpen van beide moties daarover van Progressief Westerveld. Maar nu werd - in het licht van de coronacrisis, toch ineens meer haast gemaakt. 

De Partij van de Arbeid had een motie ingediend, waarin wordt geconstateerd dat "in Westerveld een gebrek is aan woningen voor starters, senioren en kleine gezinnen. Het achterblijven van het ontwikkelen van bouwplannen voor zowel sociale huur- en koopwoningen baart zorgen voor de leefbaarheid in de gemeente" (dezelfde doelgroepen als in de eerdere PW-motie).

De motie roept het College op: onderzoek te doen samen met de dorpsbelangen, c.q. dorpsgemeenschappen van alle kernen om te inventariseren waar inbreidings- en bouw-locaties de voorkeur hebben voor het dorp; in te zetten op

woningen in het lage segment, zowel voor huur als koop, ter ondersteuning van starters, senioren en kleine gezinnen; te richten op duurzame, energiezuinige en emissie arme woningen; van deze kosten een berekening te presenteren en de verdere ontwikkeling van de plannen te reserveren in de najaarsbegroting 2020; en ter voorbereiding van de uitwerking de inbreidinglocaties in te richten als tijdelijk natuur.

Woonvisie vastgesteld zonder gedegen uit- voeringsplan

17 december 2019

In de Raadsvergadering van 17 december werd de Woon-visie 2019 - 2025 vastgesteld met de bijbehorende uit-voeringsagenda. Met de Woonvisie zelf was volgens Pro-gressief Westerveld niet zo veel mis, maar die uitvoe-ringsagenda kon stukken concreter. 

Daartoe had Georg Kreuzberg twee moties voorbereid. De eerste motie riep het College op een drietal ronde tafel gesprekken te organiseren rondom 'Tiny Houses', ouderen die behoefte hebben aan levensloopbestendige woningen, en jonge gezinnen (zie tekst van de motie). De andere motie verzocht het College om de Uitvoeringsagenda te voorzien van een tijdpad en prioritering en deze met de Raad te bespreken (zie tekst van de motie).

De eerste motie werd direct verworpen, waarbij Progressief Westerveld slechts de steun kreeg van het CDA. Bij de tweede staakten de stemmen, maar ook deze werd een vergadering later verworpen, met de coalitiefracties tegen.

In het eerder gehouden debatblok op 3 december 2019 zei Georg Kreuzberg namens Progressief Westerveld hetvolgende: “Het stuk heeft een meer ambitieus karakter zonder de realiteit tekort te doen. De focus ligt op kansen. Dit lezen wij in het voorstel vaststelling woonvisie  en wij prijzen het college dat zij kiest voor deze aanpak." Die ambitie zag hij zeker ook terug in de woonvisie zelf, maar hij was uiterst teleurgesteld in de uitvoeringsagenda. Een concretisering van de inspanningen voor verduurzaming van de woningvoorraad ontbreekt. Met name aangaande energiebesparing, isolatie en zonnepanelen weten wij al lang dat dit altijd lonende ingrepen zijn. Hiervoor hoeven wij niet te wachten op de RES! Graag horen wij van het college welke maatregelen men gaat nemen op deze terreinen. Lees hier de volledige inbreng van Georg Kreuzberg.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.