Dossier WMO en Toegankelijkheid

Nieuwe Verordening Jeugdhulp en WMO positief ontvangen

9 juni 2020

Dinsdag 9 juni heeft de raad een voorstel besproken voor een nieuwe verordening jeugdhulp en wmo. Nieuw is dat beide wetten onder een gezamenlijke en integrale ge-meentelijke regelgeving vallen.

Ook gaat de gemeente hiermee gebruik maken van de zogeheten omgekeerde toets. Hierin staat de vraag van de inwoner centraal en niet de wetgeving. Eerst kijken

wat nodig is. Dit idee spreekt de fractie van PW aan. Kijken waar ruimte zit om problemen op te lossen en het maatwerk leveren dat zou moeten.

Een ander groot winstpunt is de lezersvriendelijke opzet van deze nieuwe verordening. Zo ontstaat een voor iedereen toegankelijk document.

Tijdens de behandeling heeft Progressief Westerveld een aantal vragen gesteld o.a. over de beoogde kosten-besparing, de mogelijke integratie van de participatiewet en het betrekken van marktpartijen. Op 23 juni staat de nieuwe verordening ter besluitvorming op de agenda van de raad

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.