Dossier Welzijn en dorpshuizen

Voor het behoud van het dorpshuis in Dwingeloo

23 juni 2020

Dinsdag 23 juni heeft de fractie van Progressief Westerveld samen met het CDA en de PvdA een motie ingediend, waarin een oproep werd gedaan aan het college om te onderzoeken of het dorpshuis van Dwingeloo Over Entinghe als dorpshuisfunctie kan voortbestaan.

Belangrijke voorwaarde hierbij was het verlengen van het huidige erfpachtcontract, dat per eind december 2020 afloopt. De motie riep op dit contract te verlengen met een periode van maximaal twee jaar.

Ook is het college gevraagd te kijken naar mogelijk-heden om samen te werken met andere organisaties of initiatieven, bij voorkeur in de vorm van een denktank. Bovendien moet gekeken worden naar nieuwe finan-cieringsbronnen en het in kaart brengen van de kosten van het toekomstbestendig maken van het gebouw.

Er bleek brede steun bij de andere fracties voor de motie en deze werd dan ook raadsbreed aangenomen. Een mooie opsteker voor het dorpshuis dat we veel succes wensen in de komende periode om Over Entinghe als dorpshuisfunctie te behouden!

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.