Dossier Vreemdelingenzaken

Rondvraag over huis-vesting asielzoekers

3 december 2019

Uit de pers heeft Progressief Westerveld vernomen dat er door het rijk een beroep is gedaan op alle gemeenten in Nederland om een verwacht extra aantal van 5000 asielzoekers in 2020 op te vangen. Wij vernemen ook dat veel gemeenten zeggen geen bijdrage te kunnen leveren omdat er geen ruimte beschikbaar is. 
Op Europees niveau is afgesproken is dat alle EU landen, naar omvang en draagkracht, de opvang van vluchtelingen uit kampen in m.n. Griekenland en Italië evenredig zouden verdelen. Dit uitgangspunt wordt nog steeds niet gehaald, en ook Nederland voldoet niet aan zijn quotum. Op dezelfde wijze zouden gemeenten in Nederland ook kunnen werken aan een systeem van evenredige verdeling, zodat de opvang minder afhankelijk wordt van goede wil op lokaal niveau. Kunnen wij dit nu ook binnenlands met zo’n  beperkt aantal (vergeleken met de Griekse en Italiaanse aantallen) niet regelen? 

 

Daarnaast is het belangrijk bij het Rijk op te blijven aandringen op goedlopende procedures, zowel in de landen van eerste aankomst als in eigen land, en op voldoende IND capaciteit, zodat lagere overheden geen onnodige kosten hoeven te maken voor langdurige opvang. 
Vraag 1 
Hoe staat de gemeente Westerveld hierin? Zijn wij ook benaderd en voor welk aantal mensen? 
Vraag 2 
In 2015 ontving onze gemeente een budget voor extra opvang van asielzoekers. Dit budget is niet (volledig) voor dit doel uitgegeven, maar in de algemene middelen gevloeid.  Wij gaven dit al eerder aan. Zou het college dit bedrag (deels) alsnog voor de opvang beschikbaar willen maken? 
Vraag 3. 
Is de gemeente Westerveld bereid in de opvang een ruimhartig aandeel te leveren? Welke praktische mogelijkheden en locaties worden momenteel onderzocht? 

Motie Kinderpardon aangenomen

7 maart 2018

Progressief Westerveld vindt dat het voor in de gemeenschap gewortelde kinderen van groot belang is dat zij hier mogen blijven, want "zij zijn al thuis". Kinderen zijn geworteld als ze minstens vijf jaar als minderjarige in Nederland zijn, nadat ze een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Voor het Kinderpardon geldt echter het meewerkcriterium. De IND bepaalt dat wie niet meewerkt aan terugkeer, geen gebruik mag maken van het Kinderpardon. Meer dan 90 procent van de aanvragen wordt daarom afgewezen. In Drenthe zijn 36 gewortelde kinderen die dreigen te worden uitgezet. In Nederland zo'n 400.

Daarom heeft Progressief Westerveld (samen met DSSW, Gemeentebelangen en Partij van de Arbeid) in een motie aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een versoepeling van het Kinderpardon. Want deze kinderen dreigen geheel buiten hun schuld naar een onbekend land te worden uitgezet.

Deze motie is op 6 maart (in de laatste reguliere vergadering van de raad in de huidige samenstelling) bijna raadsbreed aanvaard. Alleen de VVD stemde tegen.