Dossier Vreemdelingenzaken

Rondvraag Vluchtelingenkinderen

26 mei 2020

Nadat in de raad van Westerveld een motie was verworpen om de gemeente zich te laten aansluiten bij de Coalition f the Willing (zie bericht hieronder), werd in een aantal andere gemeenten in Drenthe, maar ook in Provinciale Staten een dergelijke motie wel aangenomen. Inmiddels zijn meer dan 100  gemeenten aangesloten bij de coalitie.

De motie in Provinciale Staten (M 2020-7, getiteld "Opvang kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen” van 20 mei 2020) werd ingediend door de fractie van het CDA en werd aangenomen met 24 stemmen voor (CDA-PvdA-GL-CU-D66-SP-PvdD) en 14 stemmen tegen (VVD-Sterk Lokaal-PVV-FvD).
Deze motie geeft aan dat de Provincie Drenthe haar ogen niet wil sluiten voor de nood van deze kinderen en solidair wil zijn met de ‘Coalition of the Willing’ (een initia-

tief van Vluchtelingenwerk Nederland, de Stichting Vluchteling en Defence for Children). Daarbij doet de motie onder meer een klemmend beroep op de Nederlandse regering compassie te tonen en ook een aantal kinderen op te nemen.

In een Rondvraag op de Politieke avond van 26 mei 2020 vroeg de fractie van Progressief Westerveld het College of zij bereid om met de Provincie Drenthe en met de andere Drentse gemeenten te overleggen hoe inhoud gegeven kan worden aan datgene wat met deze motie wordt beoogd. 

Motie Vluchtelingen-kinderen

10 maart 2020

Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children roepen de Nederlandse gemeenten op om zich te verenigen in een 'Coalition of the W¡ll¡ng'. Zie de website van Stichting Vluchteling.


Ook Nederland moet verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de zich almaar verdiepende humanitaire crisis op de Griekse eilanden en aan de Griekse grenzen met Turkije. Daarom roepen VluchtelingenWerk Nederland, de  Stichting Vluchteling, en Defence for Children de Neder-landse gemeenten op om zich te verenigen in een 'Coalition of the Willing'. Dit lijkt in onze ogen de enige manier om het kabinet in beweging te krijgen en ervoor te zorgen dat we 500 kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland bieden.

De fractie van Progressief Westerveld diende in de raadsvergadering van 10 maart een motie in, waarin het college wordt opgeroepen - zich aan te sluiten bij de "Coalition of the Willing" zoals gevraagd door Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children; en - in samenspraak met de Vereniging Drentse Gemeenten en de Provincie Drenthe bij te dragen aan de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen; en de bereidheid uit te spreken in ieder geval 5 van die kinderen in Westerveld op te nemen.

Het College leek bij monde van burgemeester Rikus Jager aanvankelijk bereid de motie over te nemen, maar na verzet vanuit de drie coalitiefracties werd hij in een schorsing 'teruggefloten'. Uiteindelijk werd de motie verworpen met 4 stemmen voor (PW) en 12 stemmen tegen (Jan Puper, PvdA, was afwezig). 

Rondvraag over huis-vesting asielzoekers

3 december 2019

Uit de pers heeft Progressief Westerveld vernomen dat er door het rijk een beroep is gedaan op alle gemeenten in Nederland om een verwacht extra aantal van 5000 asielzoekers in 2020 op te vangen. Wij vernemen ook dat veel gemeenten zeggen geen bijdrage te kunnen leveren omdat er geen ruimte beschikbaar is. 
Op Europees niveau is afgesproken is dat alle EU landen, naar omvang en draagkracht, de opvang van vluchtelingen uit kampen in m.n. Griekenland en Italië evenredig zouden verdelen. Dit uitgangspunt wordt nog steeds niet gehaald, en ook Nederland voldoet niet aan zijn quotum. Op dezelfde wijze zouden gemeenten in Nederland ook kunnen werken aan een systeem van evenredige verdeling, zodat de opvang minder afhankelijk wordt van goede wil op lokaal niveau. Kunnen wij dit nu ook binnenlands met zo’n beperkt aantal (vergeleken met de Griekse en Italiaanse aantallen) niet regelen? 

Daarnaast is het belangrijk bij het Rijk op te blijven aandringen op goedlopende procedures, zowel in de landen van eerste aankomst als in eigen land, en op voldoende IND capaciteit, zodat lagere overheden geen onnodige kosten hoeven te maken voor langdurige opvang. 
Vraag 1 
Hoe staat de gemeente Westerveld hierin? Zijn wij ook benaderd en voor welk aantal mensen? 
Vraag 2 
In 2015 ontving onze gemeente een budget voor extra opvang van asielzoekers. Dit budget is niet (volledig) voor dit doel uitgegeven, maar in de algemene middelen gevloeid.  Wij gaven dit al eerder aan. Zou het college dit bedrag (deels) alsnog voor de opvang beschikbaar willen maken? 
Vraag 3. 
Is de gemeente Westerveld bereid in de opvang een ruimhartig aandeel te leveren? Welke praktische mogelijkheden en locaties worden momenteel onderzocht? 

Motie Kinderpardon aangenomen

7 maart 2018

Progressief Westerveld vindt dat het voor in de gemeenschap gewortelde kinderen van groot belang is dat zij hier mogen blijven, want "zij zijn al thuis". Kinderen zijn geworteld als ze minstens vijf jaar als minderjarige in Nederland zijn, nadat ze een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Voor het Kinderpardon geldt echter het meewerkcriterium. De IND bepaalt dat wie niet meewerkt aan terugkeer, geen gebruik mag maken van het Kinderpardon. Meer dan 90 procent van de aanvragen wordt daarom afgewezen. In Drenthe zijn 36 gewortelde kinderen die dreigen te worden uitgezet. In Nederland zo'n 400.

Daarom heeft Progressief Westerveld (samen met DSSW, Gemeentebelangen en Partij van de Arbeid) in een motie aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een versoepeling van het Kinderpardon. Want deze kinderen dreigen geheel buiten hun schuld naar een onbekend land te worden uitgezet.

Deze motie is op 6 maart (in de laatste reguliere vergadering van de raad in de huidige samenstelling) bijna raadsbreed aanvaard. Alleen de VVD stemde tegen.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.