Dossier Veiligheid en handhaving

Zorgen om Veilig Thuis Drenthe nog niet weg

19 december 2018

Het was geen agendapunt in de Commissie Sociaal Domein van 15 januari 2019, maar de zorgen over Veilig Thuis Drenthe zijn bij Progressief Westerveld nog niet weg.  

Dus had de fractie toch een opmerking en een verzoek bij het ingekomen stuk van Veilig Thuis Drenthe zelf.

Veilig Thuis Drenthe (VTD) is op 1 januari 2015 ontstaan uit de fusie van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling van Bureau Jeugdzorg en het Steunpunt Huiselijk geweld van de GGD. Vanaf dat moment is VTD onderdeel van de GGD Drenthe en voor de 12 Drentse gemeenten het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.

Veilig Thuis heeft een periode van problemen achter de rug (zelfs met een ondertoezichtstelling door de inspectie) en probeert die nu achter zicht te laten. Dat lijkt inmiddels enigszins te lukken. Daarom presenteerde Veilig Thuis (ondergebracht bij de GGD Drenthe) een "Informatieve Notitie".

De opmerking. Ergens in de cijfers, die door Veilig Thuis zijn  zit een mededeling die Progressief Westerveld  blijft verontrusten, namelijk in het staatje onder 4 (Huidige stand van zaken) staat bij het onderdeel ‘Wachttijd’, dat “de gemiddelde wachttijd 10 dagen is ipv de wettelijk verlichte 5” en dat slechts 52% van de onderzoeken binnen die wettelijk verplichte 5 dagen ook daadwerkelijk start.  "Dat lijkt mij een slechte zaak", zei Michiel van de Kasteelen in zijn korte inbreng. 

Hij sloot af met het verzoek: om – naar aanleiding van deze rapportage – nog meerdere vragen te kunnen stellen liefst aan de organisatie zelf. Dus stelde hij voor de GGD uit te nodigen om eens in deze Commissie hierover te komen spreken?

Brand Kerncentrale Lingen leidt tot schriftelijke vragen

19 december 2018

Op hemelsbreed zo’n 75 kilometer van Westerveld in de Duitse plaats Lingen staat een Kerncentrale van het bedrijf Advanced Nuclear Fuels (ANF). Op donderdag 6 december 2018 woedde er brand in het nucleaire gedeelte van een laboratorium op beperkte afstand van de Kerncentrale zelf. Een jaar eerder, in november 2017, werd al lekkage geconstateerd in het koelwatersysteem van de centrale.

Volgens de berichten in de Drentse en Overijsselse media brak de brand door nog onbekende oorzaak uit in een deel van de fabriek waar de kwaliteit van uranium wordt getest. Bij metingen na de brand is volgens de woordvoerder van de centrale geen verhoogde radioactiviteit gemeten. Er zou geen gevaar zijn geweest voor de volksgezondheid. Desniettemin is er in de wijde omgeving van de centrale in Twente, zowel als in Drenthe, grote onrust ontstaan

Geconstateerd kan worden dat de communicatie tussen de Duitse autoriteiten en de Veiligheidsregio’s Twente en Drenthe duidelijk te wensen heeft over gelaten, aangezien beide pas nadat de brand geblust was, zijn geïnformeerd.

 

Progressief Westerveld vraagt:

  1. Of het College met ons van mening is, dat er met de veiligheid van en rondom kerncentrales geen enkel risico genomen mag worden;

  2. Of het College bereid is om binnen de bestuurlijke organen van de Veiligheidsregio Drenthe na te gaan wat de exacte gang van zaken is geweest vanaf het moment van het uitbreken van de brand, wanneer en hoe de VRD daarover is geïnformeerd, en hoe er door de VRD met die informatie is om gegaan, en de Raad van zijn bevindingen in kennis te stellen;

  3. En of het College bereid is om te bevorderen dat de hiervoor genoemde gang van zaken grondig wordt geëvalueerd, zowel binnen de VRD als voor wat betreft de afspraken met de Duitse autoriteiten.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.