Dossier Toerisme

Permanente bewoning vakantieparken

25 augustus 2020

Op verzoek van Progressief Westerveld en het CDA hebben we in de raad gediscussieerd over permanente bewoning op vakantieparken. De raad heeft uitgesproken dat we permanente bewoning niet langer willen gedogen. Dat betekent dat een permanent bewoonde vakantiewoning óf ontruimd moet worden, óf dat we de bewoning legaliseren door wijziging van de bestemming (van recreatieobject naar woning). Wij hebben gepleit om daarbij oplossingen te vinden voor mensen die in de knel zitten en om te kijken of het mogelijk is om een onafhankelijke stichting op te richten die (ex-)vakantiewoningen gaat verhuren aan mensen die in de knel zitten, seizoenarbeiders, jongeren enz. Zo voorkom je dat er belachelijk hoge huren gevraagd worden aan mensen die weinig keuzemogelijkheid hebben. Verder zijn wij een warm voorstander van het heffen van een vereveningsbijdrage als een vakantiehuisje een woonbestemming krijgt. De waarde van het huis stijgt daardoor en wij vinden dat de gemeenschap mee moet profiteren van die stijging. 

Vitale Vakantieparken

26 september 2018

Vanuit het grote economische belang van de vrijetijdssector voor Drenthe zijn het Recreatieschap en de provincie samen met gemeenten, de RECRON en de sector gestart met de aanpak vitale vakantieparken. De basis voor de meerjarige programmatische aanpak vitale vakantieparken is gelegd met de ondertekening van het convenant "Aanpak vitale vakantieparken Drenthe 2018 - 2024" (8 december 2017). Dit convenant is ondertekend door alle colleges van B&W, GS en RECRON. Provinciale Staten heeft € 6,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het instellen van een vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken (2018 t/m 2024). De uitgangspunten van het convenant zijn nu vertaald in een (concept) actieprogramma vitale vakantieparken Drenthe.

Zie het volledige bericht

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.