Dossier Toerisme

Vitale Vakantieparken

26 september 2018

Vanuit het grote economische belang van de vrijetijdssector voor Drenthe zijn het Recreatieschap en de provincie samen met gemeenten, de RECRON en de sector gestart met de aanpak vitale vakantieparken. De basis voor de meerjarige programmatische aanpak vitale vakantieparken is gelegd met de ondertekening van het convenant "Aanpak vitale vakantieparken Drenthe 2018 - 2024" (8 december 2017). Dit convenant is ondertekend door alle colleges van B&W, GS en RECRON. Provinciale Staten heeft € 6,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het instellen van een vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken (2018 t/m 2024). De uitgangspunten van het convenant zijn nu vertaald in een (concept) actieprogramma vitale vakantieparken Drenthe.

Zie het volledige bericht

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de bereidheid om welvaart ruimhar-tig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieu-we en creatieve ideeën voor een progressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook indivi-duele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.