Dossier Reestmond

Nieuwe verdeelsleutel Reestmond, maar zorgen blijven

17 november 2020

Lees hier de tekst van de door Progressief Westerveld voorgestelde brief namens de Raad.

De Raad heeft op 17 november 2020 ingestemd met het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Rege-ling Reestmond. Deze is tot stand gekomen in onderhan-delingen tussen de drie deelnemende gemeenten Meppel, Staphorst en Westerveld. Daarbij is de verdeelsleutel voor de financiele bijdrage aan Reestmond zo gewijzigd dat deze niet meer deels gebaseerd is op het inwoner- aantal van de gemeentes, maar nog alleen op het door het aantal medewerkers uit de betreffende gemeente dat een vast dienstverband bij Reestmond heeft. Daarmee gaat het aandeel in de kosten voor Staphorst sterk terug, voor Westerveld enigszins en voor Meppel sterk omhoog.

Woordvoerder Hans de la Mar was blij met de overeen-stemming, maar was nog verre van gerust over de toe-komstbestendigheid van Reestmond. De nieuwe verdeel- sleutel kan er ook toe leiden, dat gemeenten nog verder gaan sturen op het verminderen van het aantal deelne-mers. Hij had een aantal suggesties voor aanscherpin-gen, die door wethouder Smidt als AB-lid van Reestmond zouden worden meegegeven aan het DB. Daarmee kon

de door PW voorgestelde brief worden ingetrokken.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.