Dossier Raad Algemeen

Situatie Westerveld rond Sinterklaasevenementen

17 november 2020

De fractie van Progressief Westerveld heeft in de raadsvergadering van 17 november een Rondvraag ge- steld over de situatie rondom de sinterklaas-activiteiten in Westerveld. 

Al een aantal jaren is er een maatschappelijke discussie gaande rondom het stereotype beeld van het
karakter en uiterlijk van Zwarte Piet als onderdeel van het Sinterklaasfeest. Die discussie heeft zich de laatste tijd verhard en leidt tot onrust in de media, en soms ook op straat. De essentie is dat de wijze van stereotypering van de figuur van Zwarte Piet door velen in Nederland als discriminerend wordt ervaren. Het is een stereotypering die niet meer past in deze tijd. In de Rondvraag wordt verwezen naar het advies van de Kinderombudsman.

 

Aan het College wordt gevraagd of het zich in het standpunt van de Kinderombudsman kan vinden en of het College daarover in contact is geweest of zal gaan met organisatoren van Sinterklaas-activiteiten in de gemeente, zodat de Raad daarover kan worden geïnformeerd voor de viering in 2021.

Lees hier de tekst van de rondvraag.

Westerveld sluit aan bij Grondwetcampagne 2023

30 juni 2020

Een motie van Progressief Westerveld om aan te slui-ten bij de Grondwetcampagne 2020-2023 is raads-breed aangenomen.

Op 3 november 2023 is het 175 jaar geleden dat de Nederlandse Grondwet, geschreven door Thorbecke, werd ingevoerd. De Stichting Grondwetcampagne 2023, gevestigd in het Thorbeckehuis in Zwolle, wil de komende jaren aangrijpen om de Grondwet meer 'van ons allemaal' te laten zijn. 

De motie roept het College op om onderwijs en maat-schappelijke organisaties uit te nodigen met plannen te komen, met name gericht op jongeren. Ook moet worden onderzocht op welke wijze er blijvend aan-dacht kan worden besteed aan de Grondwet, bijvoor-beeld door Westerveldse kunstenaars te vragen daar-voor plannen en ontwerpen in te dienen. 

Tenslotte draagt de motie het College op om de tekst van artikel 1 van de Grondwet fysiek te verankeren en zichtbaar aanwezig te laten zijn in het gemeentehuis.

Lees hier de tekst van de motie.

Inbreng eerste termijn Voorjaarsnota 2020

30 juni 2020

Michiel van de Kasteelen, fractievoorzitter van Progres-sief Westerveld, sloot zijn eerste termijn als volgt af:

Voorzitter, ik keer terug bij Tim Fransen, en de vraag: is er nog hoop? In een steeds complexere wereld, die alleen maar minder voorspelbaar wordt, zijn optimisme en pessimisme eigenlijk allebei even weinig waard. Voormalig filosoof des vaderlands Rene Gudde, zei daarover: “Als je jezelf optimisme aanleert, kan het zijn dat je dingen voor elkaar krijgt waar de pessimist nooit aan begonnen zou zijn.” Maar, let wel, voor hem had dat niks te maken met het idee dat alles wel op z’n pootjes terecht komt. In een interview zei hij: “Een optimist is eigenlijk een optimeerder, iemand die vindt dat we alle zeilen bij moeten zetten om te verbeteren wat er te verbeteren valt, en die dat doet zonder enige garantie dat het daadwerkelijk goed komt.” Optimisme 2.0. En zo komen we tot een belangrijke kern, waar optimisten en pessimisten elkaar kunnen vinden, en die we ook hier bij ons werk in deze raad kunnen gebruiken. Ik citeer Tim Franssen: “We moeten het hier als kwetsbare wezens zien te rooien in een wereld die niet altijd barmhartig is, tegenover een toekomst die onzeker is, in een universum dat zwijgt over wat precies haar bedoeling is… De beschaving gaat uit van de mogelijkheid, dat we dit leven dragelijker kunnen maken voor elkaar, liefdevoller, vreugdevoller, compassievoller, minder wreed, minder onrechtvaardig, minder oorlogs-zuchtig, dat is de hoop die we hebben. Het gegeven dat we er altijd voor kunnen blijven opkomen, zonder enige garantie, maar vol goed moed.”

Inbreng in debat over Begroting 2020

12 november 2019

“Geef de boeren maar weer de schuld”. Dat was de tekst, die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 over onze verkiezingsaffiches heen werd geplakt. Degene, die dat deed, wenste anoniem te blijven, want heeft niet gereageerd op onze oproep om in gesprek te gaan. Kenmerk van deze tijd: iets heel hard roepen, en er dan niet over willen praten. Maar dat terzijde.

Ik heb niets met het begrip ‘schuld’. Wel in het strafproces; daar dient schuld te worden vastgesteld. Maar niet in het maatschappelijk debat. Wiens ‘schuld’ is de klimaatcrisis? Onzinnige vraag in zo’n complex geheel. Zo heb ik evenmin iets met al die excuses, die de laatste tijd worden gemaakt. De premier is er goed in.

Ik was laatst in de Schouwburg van Groningen bij het toneelstuk ‘The children’. Dat stuk gaat over ‘verantwoor-delijkheid’: het nemen van verantwoordelijkheid, individueel, collectief: als mens, als generatie, als onderdeel van een samenleving. Verantwoordelijkheid aanvaarden heeft een enorme kracht en duidelijkheid. Je staat voor wat je deed, naliet, zei, niet zei. Je gaat het niet uit de weg, en dat is het begin van de volgende stap: je verantwoordelijkheid nemen. En als het zo uit komt, betekent het de rotzooi opruimen, die je hebt veroorzaakt, als mens, als generatie, als samenleving. En ook dat ga je niet uit de weg.

En als iets dit college en de collegepartijen kenmerkt, is het wel het uit de weg gaan van verantwoordelijkheid.

We krijgen het druk....

19 oktober 2019

Eerste reactie nieuwe bestuurskkoord

17 oktober 2019

"De Politiek" / Column Michiel van de Kasteelen

16 oktober 2019

De afgelopen weken ben ik ‘uit de roulatie geweest’, zoals dat heet. Ik was ziek. Maar gisteren ben ik weer aan de slag gegaan als raadslid en als fractievoorzitter van Progressief Westerveld.

 

Dat ik ziek was, was geen toeval. Ik was figuurlijk, maar dus ook letterlijk, ziek van het politieke gedoe in Westerveld. Ik ga in deze column niet aan de slag met een reconstructie van wie wanneer wat tegen wie heeft gezegd. Voor zover nodig heeft collega Hans de la Mar, die mij vervangen heeft, dat uitstekend gedaan. En als het de komende tijd nog aan de orde zal zijn, dan zal hij dat ook blijven doen.

 

Ik wil proberen om met iets meer afstand naar dit ‘bedrijf’ te kijken: het bedrijf dat ‘politiek’ heet.

Lees hier de volledige column

Achtergronden bij de val van het College

16 oktober 2019

Collegebreuk: een kort overzicht

2 september 2019

"Onmogelijk om nog weg te kijken..."

9 juli 2019

Namens Progressief Westerveld voerde fractievoor-zitter Michiel van de Kasteelen het woord bij de behandeling van de Voorjaarsnota. 

Een fragment:

 "de fase, die wij nu bereikt hebben, kenmerkt zich door de onmogelijkheid om nog weg te duiken, zoals de politiek dat decennialang gedaan heeft. De wal is het schip aan het keren. De grenzen aan de groei zijn overschreden, voorzitter. De politiek kan niet meer om de feiten heen."

Lees hier het volledige bericht

Lees hier de volledige inbreng 1e termijn