Dossier Natuur en Landschap

Steun voor subsidie-aanvraag Drents-Friese grensstreek

1 september 2020

De stuurgroep van het Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek, waarin de gemeente Westerveld par-ticipeert, wil een subsidieaanvraag indienen bij het Rijk voor een project Landschapsontwikkeling. Gelden daar-voor zijn beschikbaar bij het Ministerie van LNV. Het gaat om procesgeld voor de ontwikkeling van Nationale Parken Nieuwe Stijl. 

In de stuurgroep zitten naast Westerveld de gemeenten Ooststellingwerf, De Wolden en Midden Drenthe, de beide provincies, het Waterschap, de natuurorganisaties, de LTO en de recreatiesector. Omdat het bij deze aanvraag gaat om de beide Nationale Parken en het Holtingerveld, maar ook om het tussenliggende gebied, voornamelijk in de gemeente Westerveld, vond de Stuurgroep de steun van de gemeente Westerveld onontbeerlijk. Het College van B&W aarzelde echter zeer, te meer daar een van de collegepartijen al forse onrust had gezaaid over deze aanvraag. Hoewel het een collegebevoegdheid betrof, wilde men de steun in de Raad peilen.

 

Bij monde van Hans van Teijlingen stemde Progressief Westerveld van harte in met de subsidieaanvraag, maar zeker niet met de brief met 'voorwaarden', die het College bij de instemming had bijgevoegd. Daarvan nam

Hans van Teijlingen namens PW grote afstand.

Betaald parkeren bij Natuurmonumenten

28 april 2020

Natuurmonumenten gaat betaald parkeren invoeren bij een aantal van haar terreinen. Landgoed Hackfort bij het Gelderse Vorden heeft de primeur. Maar ook bij natuur- gebieden in Drenthe zou de maatregel kunnen worden ingevoerd. Een niet onlogische maatregel, omdat de kosten voor het natuurbehoud zelf, maar ook voor de voorzieningen voor recreanten hoog zijn en de bijdrage van de overheden daarvoor laag, zeker sinds de door staatssecretaris Bleker uitgevoerde bezuinigingsoperatie van 60% in 2011. De natuurorganisaties moesten ook maar elders inkomsten genereren, vond hij.

Op veel andere plaatsen levert het betalen voor parkeren nauwelijks discussie op: in steden, bij stranden, bij meu-belboulevards is het al jaren de normaalste zaak van de wereld. Waarom dan bij natuurgebieden niet?

Voor de invoering van betaald parkeren is het om te beginnen noodzakelijk dat Natuurmonumenten de eigen- dom heeft van het parkeerterrein, dat het niet in gebruik is voor andere doeleinden en dat het technisch mogelijk is en niet tot veel extra kosten leidt. 

De mogelijkheid dat ook in Westerveld betaald parkeren bij natuurgebieden zou kunnen worden inge-voerd, leidde op voorhand al tot veel verontwaardiging bij de andere fracties in de raad. Op initiatief van DSW, maar mede ingediend door de andere vier fracties, lag een motie ter tafel, waarin het College wordt gevraagd een en ander uit te zoeken, maar waarin ook wordt gesteld dat de gemeente "voorals-nog geen medewerking zal geven". 

Progressief Westerveld was bij monde van fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen niet van plan deze motie te steunen. Vanzelfsprekend moet er over een mogelijke invoering goed overleg zijn tussen de gemeente en de terreinbeheerder, ook al om te voorkomen dat de parkeerdruk zich naar andere plekken verplaatst. Maar voor het overige stelde hij vast dat de gemeente geen enkele (juridische) grond heeft om zich hiermee te bemoeien.

De weg door het Dwingelderveld

6 november 2019

In 2008 werd - na een lang proces - besloten om de weg, die dwars door het Dwingelderveld loopt van Lhee naar Kraloo, om te zetten van een verharde weg naar een zandweg met verhard fietspad. En om die weg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, dus alleen toegankelijk te houden voor fietsers, ruiters en aangespannen wagens (en voor wandelaars natuurlijk).

 

Om recht te doen aan de omwonenden werd een overgangstermijn in het leven geroepen van vijf jaar. Voor die periode werd de mogelijkheid geboden om een ontheffing aan te vragen om met een personenauto (recreatief) gebruik te kunnen blijven maken van de weg tussen zonsopgang en zonsondergang. Ook bromfietsers, die gebruik maakten van de weg tussen Lhee en Hoogeveen om naar school te gaan konden een ontheffing aanvragen.

 

Die vijf jaar gingen in 2014 in; er hebben 462 personen gebruik van gemaakt; en de ontheffingsregeling liep vervolgens dit jaar af. Op zichzelf genomen is niet heel veel gebruik gemaakt van de ontheffingen.

Toch vond het College van B&W het nodig na een wel erg beperkte evaluatie om te besluiten de ontheffingsregeling met nog vijf jaar voort te zetten. En dat niet alleen voor de huidige ontheffingshouders, maar ook voor een ieder die zo'n ontheffing alsnog (nieuw) wil aanvragen.

 

De terreinbeheerders van het Dwingelderveld hadden er bij de Gemeente Westerveld op aangedrongen de weg nu volledig te sluiten voor het gemotoriseerd verkeer.

En ook Progressief Westerveld was van mening, dat het tijd werd de oorspronkelijke bedoeling van het project Dwingelderveld om het gebied volledig autovrij te maken nu dan te realiseren. Dat zou een goede zaak zijn voor de natuur zelf (vermindering van de uitstoot, de rust en stilte in het gebied). Maar het zou ook een goede zaak zijn voor alle overige gebruikers (omwonenden, recreanten, toeristen), die het gebied vooral aantrekkelijk vinden vanwege de rust en de stilte.

 

Daarom had de fractie van Progressief Westerveld voor de Besluitvormende Raad van 5 november een motie ingediend, waarin het College werd gevraagd in ieder geval in 2019 geen nieuwe ontheffingen meer af te geven. Omdat er inmiddels toch verwachtingen waren gewekt bij de huidige ontheffingshouders stelde Progressief Westerveld voor om de bestaande regeling met vijf jaar te verlengen, maar ook te besluiten, dat dat de laatste periode zou zijn. In 2024 zou het gebied daarmee echt autovrij zijn geworden.

De tekst van de motie is hier bijgevoegd.

 

Wij hadden niet per se de verwachting dat de motie het zou halen, maar hij werd verworpen met 13 stemmen tegen en 4 voor (namelijk de fractie van Progressief Westerveld). Geen enkele andere fractie in de raad kon het opbrengen om de uiteindelijke consequentie te aanvaarden van het besluit van 2008 en het gemotoriseerd verkeer volledig te weren uit het Natura 2000 gebied Het Dwingelderveld.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.