Dossier Landbouw en Buitengebied

Gezondheidsraad vraagt om toepassing voorzorg

29 juni 2020

De Gezondheidsraad heeft haar Vervolgadvies Gewas-bescherming en Omwonenden uitgebracht.

Uit buitenlands onderzoek komen aanwijzingen voor een verband tussen blootstelling aan gewasbeschermingsmid-delen en de kans op gezondheidsschade, zoals de ziekte van Parkinson en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. De uit-komsten van onderzoek in Nederland zijn minder uitgesproken, maar kunnen de ongerustheid ook niet weg-nemen. Meer onderzoek zal op korte termijn geen duide-lijkheid geven en de toelatingsprocedure voor de middelen kan nooit alle risico’s uitsluiten. Daarom adviseert de Gezondheidsraad voorzorg toe te passen, door het streven naar vermindering van de afhankelijkheid van de landbouw van chemische gewasbeschermingsmiddelen te intensive-ren. Ook voorlichting en handhaving zijn van belang, want telers blijken veilig werken niet altijd genoeg prioriteit te geven. De raad adviseert goed te registreren welke middelen op welke percelen gebruikt worden en de blootstelling van mensen aan gewasbeschermingsmiddelen periodiek te meten aan de hand van afbraakproducten in bijvoorbeeld urine. Tot slot adviseert de raad door te gaan met verbetering van de toelatingsprocedure.

Vragen over handhaving afspraken Convenant

18 juni 2020

De fractie van Progressief Westerveld heeft naar aanleiding van een handhavingsverzoek van een inwoner schriftelijke vragen gesteld aan wethouder de Haas over de handhaving van het door de gemeente met telers, landbouworganisaties en toeleveranciers van pesticiden gesloten overeenkomst.

In de overeenkomst staat dat de agrariërs een spuitvrije zone in acht zullen nemen van 20 meter van (o.a.) de gevel van huizen. De inwoner meldde dat op 14 meter van zijn woning werd gespoten en verzocht de gemeente het eigen convenant te handhaven. De gemeente is daarmee eerst voortvarend aan de slag gegaan, maar heeft dat op oneigenlijke gronden niet doorgezet. 

De fractie vraagt dan ook om uitleg en om alsnog de handhaving door te zetten. Ook wordt gevraagd of aan LTO en KAVB verzocht is de pachter aan te spreken. En tenslotte wordt gevraagd hoeveel inwoners het Convenant uiteindelijk hebben mede ondertekend.

Pesticiden in de natuur-gebieden

5 juni 2020

De fractie van Progressief Westerveld is enorm geschrokken van de resultaten van een door het Burgerinitiatief Meten=Weten gepubliceerd onderzoek, gedaan in samenwerking met Natuurmonumenten en Drents Landschap. Eerder onderzoek had al de aanwe-zigheid vastgesteld van pesticiden op particuliere percelen rondom akkers, waar van die middelen gebruik wordt gemaakt. Nu blijkt dat ook op grotere afstanden pesticiden worden aangetroffen, en dus ook in de Natura 2000 gebieden in de gemeente Westerveld.

Net als Meten=Weten zien wij een verband met de afname van biodiversiteit. We zien dat de natuur onder toenemend zware druk staat, doordat er een stapeling van problemen plaats vindt: naast de verspreiding (door vervluchtiging) van pesticiden tot diep in de natuur-gebieden, spelen er reeds eerder bekende zaken als de stikstofdepositie en de verdroging.

De natuurgebieden zijn van een enorme waarde op zichzelf, maar ze spelen ook een grote rol in de het woon- en leefklimaat en voor de economie (met name de toeristische sector) van onze gemeente.

Het is belangrijk dat de gezamenlijke overheden (rijk, provincie en gemeente) in deze hun verantwoordelijkheid nemen. Progressief Westerveld pleit daarbij voor het verbreden, intensiveren en structureel maken van het wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van pesticiden naar plekken, waar deze niet thuishoren. Ook wil Progressief Westerveld dat er nu eindelijk werk wordt gemaakt van de pilot, gericht op het terugdringen van het gebruik van en de overlast door deze middelen; een pilot, waarin de Gemeente zou samen werken met provincie en rijk.

 

De fractie van Progressief Westerveld heeft naar aanleiding van de onderzoeksresultaten schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.

Dialoogavonden over bestrijdingsmiddelen

28 april 2020

Het voor de raadsavond van 25 februari gepland staande gesprek over het verdere proces rondom de lelieteelt en het gebruik van bestrijdingsmiddelen kon op dat moment geen doorgang vinden, omdat die avond in beslag werd genomen door de ingelaste interpellatie over het lelie-convenant (zie hieronder). 

Ondanks alles wilde Progressief Westerveld toch zo constructief mogelijk participeren, want het blijft belangrijk om het gesprek open te houden met alle betrokkenen. 

Bij het debatblok over het voorstel tot het houden van dialoogavonden van PvdA en VVD op 28 april voerde Hans van Teijlingen het woord namens de fractie. Lees hier zijn inbreng.

Op 12 mei lag het voorstel voor ter besluitvorming. Michiel van de Kasteelen legde daarbij een korte stemverklaring af.

Scherpe interpellatie over het "convenant"

25 februari 2020

Voor de raadsavond van 25 februari stond een open gesprek gepland over het verdere proces rondom de lelieteelt en - meer algemeen - het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Op het moment dat de fractie van Progressief Westerveld dat debat ging voorbereiden, bleek het College van B&W inmiddels in het geheim een Convenant te hebben voorbereid met alleen de telers, de landbouworga-nisaties en de toeleveranciers van bestrijdings-middelen; zie de tekst van het Convenant.

Progressief Westerveld heeft daarop een zeer dringend beroep gedaan op het College om van deze stap af te zien; zie onze brief en persbericht van 11 februari. Ook samen met het CDA werd op 20 februari nogmaals gevraagd of men zeker wist dat men daags voor het raadsdebat een eenzijdige overeenkomst wilde tekenen; zie brief.

Toen het College de ondertekening bleek door te zetten, heeft Progressief Westerveld een interpellatie aangevraagd met 14 vragen; zie het Verzoek tot Interpellatie.

Het interpellatiedebat op 25 februari nam een behoorlijk deel van de raadsavond in beslag. De publieke tribu-ne en de hal van het gemeentehuis zaten vol met verontruste inwoners. Het College bood excuses aan over het gevolgde proces en nam forse afstand van het Convenant zelf ('slechts een begin', 'alles ligt nog open', 'geen gevolgen voor de beleidsvrijheid van de raad bij een nieuw bestemmingsplan'). De vragen van Progres-sief Westerveld wilde de wethouder maar in beperkte mate concreet beantwoorden. Niet alleen de oppositie-fracties, maar ook de VVD, gaven aan de ondertekening van het Convenant te betreuren. Maar een Motie, waarin dat 'betreuren' werd vastgelegd (zie tekst Motie), werd vreemd genoeg als-nog verworpen. 

Falend Bestemmingsplan

Buitengebied toch aangenomen

3 december 2019

De fractie van Progressief Westerveld heeft vanavond de burgemeester verzocht om het zojuist aangenomen Bestemmingsplan Buitengebied Westerveld voor vernietiging voor te dragen bij de Kroon.

Progressief Westerveld is tot deze ongebruikelijke stap gekomen omdat het aangenomen plan op meerdere punten in strijd is met de wet. De fractie van PW is voorstander van spuitvrije zone’s in het bestemmingsplan, maar de fractie staat daar op dit moment alleen in. Toch is dat niet de reden waarom om vernietiging van het plan wordt gevraagd.

 

Het Europese Hof van Justitie heeft voorgeschreven dat een bestemmingsplan pas mag worden vastgesteld als uit een beoordeling is gebleken dat het plan geen negatieve effecten heeft voor Natura 2000-gebieden. Het plan mag geen toename van stikstof veroorzaken, moet de Natura 2000-gebieden beschermen tegen land-

bouwgif en tegen verdroging, bijvoorbeeld omdat er drainage rondom de gebieden wordt toegestaan. Pas als er uit een beoordeling blijkt dat er geen enkel effect is, mag het plan worden vastgesteld. De Raad van State ziet daar streng op toe.

Die beoordeling is niet gemaakt. Daarmee verzaakt de raad haar wettelijke plicht om natuurgebieden te beschermen. Omdat de burgemeester de wettelijke taak en plicht heeft om te beoordelen of de regelgeving in onze gemeente aan de wettelijke verplichtingen voldoen, vraagt de fractie van Progressief Westerveld aan burgemeester Jager om in te grijpen.

 

Bijlage 1. De stemverklaring van Progressief Westerveld in de raadsvergadering van 03-12-2019

Bijlage 2. De brief aan de burgemeester met het verzoek het besluit voor vernietiging voor te dragen

Bijlage 3. Beantwoording door de burgemeester

Twee weken eerder, op 19 november, had Hans van Teijlingen namens Progressief Westerveld een gedegen bijdrage geleverd aan het debat over het Bestemmingsplan Buitengebied 2018 (gewijzigd). Hij gaf daarbij aan het eens te zijn met het College dat de huidige situatie (na de vernietiging door Raad van State van het Bestemmingsplan 2017 ongewenst is. Feitelijk zijn nu de bestemmingsplannen van voor de herindeling geldend en dat schept rechtsongelijkheid binnen de gemeente. Maar Progressief Westerveld is het fundamenteel oneens met het College als het gaat om de gekozen 'oplossing', namelijk een beperkte 'reparatie' van het Bestemmingsplan 2018. Ook het nu voor-gestelde Bestemmingsplan zal juridisch niet houdbaar blijken. Van Teijlingen gaf aan veel meer te zien in het nemen van een Voorberei-dingsbesluit nu, zodat er tijd genomen kan worden om een echt goed nieuw Bestemmingsplan te maken. 

Daarin moeten dan ook de meer dan 100 zienswijzen, die nu door 

burgers en organisaties zijn ingediend over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de intensieve land- bouw in combinatie met spuitvrije zones, serieus worden meegenomen.

Daarnaast vroeg van Teijlingen een aantal toezeggingen van het College voor het proces rondom het Bestemmingsplan 2019, dat nu in de maak is. 

Lees hier de volledige bijdrage van Hans van Teijlingen

Inspraak een farce.

Voor het debatblok op 19 november hadden zich een 15-tal insprekers gemeld, die per brief te horen hadden gekregen daarvoor 5 minuten per persoon te krijgen, maar die middag telefonisch op de hoogte waren gesteld van het het besluit om dat terug te brengen naar 3 minuten per persoon. Progressief Westerveld had er in alle eerdere stadia al op aangedrongen de beschikbare tijd voor dit debatblok te verlengen (door het debat over de Woonvisie uit te stellen), dan wel een aparte inspraakavond te beleg-gen, maar dat werd door de andere partijen niet gehonoreerd. 

De gang van zaken op 19 november leidde op de publieke tribune dan ook tot veel frustratie.

Moties Duurzame Landbouw beide verworpen

12 november 2019

Progressief Westerveld heeft bij de behandeling van de Begroting 2020 geprobeerd om twee elementen uit het vorige bestuursakkoord te redden, namelijk het toen ingestelde Fonds Duurzame Landbouw en het voornemen om te komen tot een Platform Duurzame Landbouw.

Voor beide moties kreeg Progressief Westerveld slechts de steun van de fractie van de PvdA, zodat beide met 11 tegen 6 stemmen werden verworpen.

Motie Fonds Duurzame Landbouw.

Motie Platform Duurzame Landbouw

Bezorgd over relatie Parkinson en Insecticiden

17 oktober 2019

Progressief Westerveld heeft schriftelijke vragen (zie bijlage) gesteld aan het college over de relatie tussen het gebruik van insecticiden in de landbouw en de toename van het aantal Parkinson gevallen.

In een recente TV uitzending van Zembla (zie video hierboven) werd voor dit gevaar gewaarschuwd en gesteld dat beslist nader onderzoek nodig is.

Volledige tekst Schriftelijke Vragen.

Tekst Persbericht

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de bereidheid om welvaart ruimhar-tig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieu-we en creatieve ideeën voor een progressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook indivi-duele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.