Dossier Kunst en Cultuur

Cultuurcoach veilig gesteld

10 november 2020

Een van de elementen, die in juli dreigden te sneuvelen bij de behandeling ban de Voorjaarsnota was de Cultuur- coach. Op voorstel van Progressief Westerveld werd de beslissing over de voorgenomen bezuinigingen uitgesteld tot de begrotingsbehandeling van 10 november. 

 

Daaraan voorafgaand werd op 3 november een informatie- ronde belegd over de Cultuurcoach met inbreng van twee vertegenwoordigers van het Cultuurfonds Westerveld, die zeer sterk pleitten voor de definitieve aanstelling van een cultuurcoach, en met een indirecte presentatie van de Cultuurcoach van de Gemeente De Wolden.

Ondanks al deze positieve informatie kostte het bij de begrotingsbehandeling van 10 november grote moeite om de andere fracties ervan te overtuigen dat ook voor Westerveld de aanstelling van een Cultuurcoach - naast de reeds aanwezige beweegcoaches - een goede zaak zou zijn. Uiteindelijk kon het benodigde bedrag hiervoor toch worden veilig gesteld.

Scala in gevaar door bezuinigingen in Hoogeveen

6 oktober 2020

De gemeente Hoogeveen dreigt de subsidie aan Scala voor het cultuuronderwijs volledig stop te zetten. Dat kan grote gevolgen hebben voor de hele organisatie van Scala. Scala verzorgt cultuureducatie in de vrije tijd en op school in de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wolden, Westerveld, Staphorst en Weststellingwerf. Scala stelt op haar website dat een algeheel faillissement dreigt.
Voor Westerveld zou dat niets minder dan een ramp zijn.

 

Ook in onze gemeente wordt het cultuuronderwijs op de scholen door Scala gegeven. Daarnaast volgen heel veel inwoners muziekonderwijs bij Scala. Na de sluiting van het muziekcentrum Westerveld onlangs blijft er dan vrijwel geen mogelijkheid meer over om les in muziek, dans of theater te volgen. De fractie van Progressief Westerveld wil het college daarom oproepen om in overleg te gaan met Scala én met de gemeenten uit het verzorgingsgebied van Scala om gezamenlijk te proberen Hoogeveen op andere gedachten te brengen en om te kijken hoe het voortbestaan van Scala kan worden gegarandeerd.

Daartoe werden op de raadsavond van 6 oktober vragen gesteld aan het College van B&W.

Voor het zingen de kerk uit....

4 februari 2020

Eind vorig jaar maakte eigenaar en oprichter Michiel Gerringa  van het Muziekcentrum Westerveld bekend ermee te gaan stoppen. De inspanningen wogen volgens Gerringa niet langer op tegen de opbrengsten. Het centrum, dertien jaar geleden begonnen als slagwerkopleiding, is langzamerhand uitgegroeid tot een muziekcentrum met een behoorlijk breed aanbod. Het centrum staat in Dieverbrug. Subsidie krijgt het centrum niet: de gemeente subsidieert al tientallen jaren Scala.

 

Scala verzorgt muziekonderwijs voor de gemeenten Westerveld, Meppel, Steenwijkerland, Hoogeveen, De Wolden, Staphorst en Weststellingwerf. Scala verzorgt in Westerveld de cultuureducatie op alle basisscholen en ondersteunt muziekverenigingen (harmonie, fanfare, koren). Muzieklessen kunnen gevolgd worden in Meppel, Havelte, Dwingeloo, Diever en Uffelte.

Toen Gerringa aankondigde in augustus 2020 de deuren van het muziekcentrum te willen sluiten, zijn leerlingen en ouders in het geweer gekomen. Zij hebben de stichting Cultuurbrug opgericht en proberen het centrum overeind te houden.

 

Progressief Westerveld, VVD en DSSW hebben gesprekken gevoerd met het muziekcentrum en wilden samen wel stappen ondernemen ten gunste van het centrum. Groot was onze verbazing toen VVD en DSSW met zijn tweeën een initiatiefvoorstel indienden, zonder afstemming met ons. Nog meer verbaasden we ons toen bleek dat VVD en DSSW het muziekcentrum wilden gaan subsidiëren en dit te bekostigen door Scala weg te bezuinigen. De twee zeiden desgevraagd geen kritiek op Scala te hebben, maar er was nu eenmaal niet meer geld. Wij hebben dat idee naar de prullenbak verwezen. Heel veel leerlingen, scholen en muziekverenigingen krijgen prima les en ondersteuning van Scala en wij zien geen enkele reden om Scala nu te sluiten. De rest van de raad, inclusief collegepartij Gemeentebelangen, wilden Scala ook niet sluiten. Wij hadden al eerder aangegeven meer te zien in uitbreiding van het budget en alle muzieklessen te subsidiëren via een persoonsgebonden cultuurbudget.

Aan het eind van de vorige raadsperiode heeft de gemeenteraad het besluit aangenomen om een bedrag per leerling ter beschikking te gaan stellen voor muziekonderwijs. Leerlingen kunnen dan zelf uitmaken waar ze lessen willen volgen. De instelling waar je les volgt krijgt per leerling subsidie. We hoeven als gemeente dan geen keuze te maken waar mensen (gesubsidieerd) les willen volgen. Natuurlijk moet je kijken naar kwaliteitseisen en naar een niet bureaucratische regeling. Het betekent wel dat er meer geld ter beschikking moet komen.

 

VVD en DSSW wisten dat er geen steun in de gemeenteraad was voor het wegbezuinigen van Scala. Ze wisten ook dat wij wel bereid waren om geld ter beschikking te stellen voor het muziekcentrum. Met zijn drieën hebben we een ruime meerderheid en het is ook niet ondenkbaar dat andere partijen in zouden stemmen met extra geld voor muziekonderwijs. Daarover zouden we gaan debatteren. Na twee drukbezochte raadsavonden, ééntje waarbij alle voorstanders van het muziekcentrum zich presenteerden en een tweede avond waarop alle fans van Scala zich lieten horen, zou er een raadsvergadering volgen waarop de fracties hun standpunten konden verwoorden.

 

Maar de VVD en DSSW hebben het niet zover laten komen. Zij waren niet bereid om een substantieel bedrag op tafel te leggen voor het muziekcentrum, bovenop het bedrag dat de gemeente al besteedt aan Scala. Zo werden de collegerijen weer gesloten, net als het muziekcentrum waarschijnlijk. VVD en DSSW trokken hun initiatiefvoorstel in, voordat er een fatsoenlijk debat over kon worden gevoerd. Voor het zingen de kerk uit, zodat er niets moois kon ontstaan.

 

We vinden het jammer dat het zo gelopen is. Jammer voor al die mensen die jarenlang met veel plezier lessen volgen in het muziekcentrum. We hebben het college nog gevraagd om de regeling voor het persoonlijk cultuurbudget voor de zomer uit te werken, maar dat zal voor het muziekcentrum waarschijnlijk te laat komen. De oplossing lag klaar, maar helaas ontbrak het bij VVD en DSSW aan de wil tot samenwerking.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.