Dossier Financiën en Belastingen

Raadsbrede eensgezind-heid bij amendering begroting 2021

10 november 2020

Lees hier het gezamenlijke amendement van alle raadsfracties op de begroting

Eigenlijk was helemaal niemand blij met de Begroting 2021, zoals die door het College was ingediend. Keuzes werden uit de weg gegaan; voorstellen voor het financieren van nieuw beleid waren onvoldoende of helemaal niet onderbouwd; en het geheel was alleen maar mogelijk met de verhoging van de OZB met niet minder dan 20%. 

Zowel de coalitiefracties als de oppositiefracties hadden alternatieven ontwikkeld voor de College-begroting. Na inten-sieve onderhandelingen slaagden de zes fracties erin de beide amendementen in elkaar te schuiven en een raadsbreed gedragen voorstel te komen. 

In de nu geamendeerde begroting is de OZB-verhoging met ongeveer de helft teruggebracht en is het financiële resultaat van het komend jaar nog weer verbeterd ten opzichte van het collegevoorstel. 

Dat doen de gezamenlijke fracties door niet onderbouwd nieuw beleid te laten vervallen of uit te stellen, door nog meer 'lucht' uit de begroting te halen, en door geen reservering te doen voor sportaccommodaties. 

Helaas werd een voorstel van Progressief Westerveld om binnen de OZB de verhoudingen tussen eigenaren-bewoners en de ondernemers op de huidige percentages in stand te houden verworpen.

Ook een voorstel van Progressief Westerveld om het vaste bedrag bij de rioolheffing te verlagen (ten opzichte van het deel dat gerelateerd is aan de waarde van de woning) kreeg alleen de steun van PvdA.

Gezamenlijke motie VNG: meer geld gemeenten

8 september 2020

Vanuit de gemeenteraad van Zoetermeer werd het initiatief genomen tot een krachtige motie voor het VNG-congres van 25 september. In die motie wordt vastgesteld, dat 'een heel groot deel van de gemeenten hun begroting niet meer op een redelijke manier sluitend kunnen krijgen'. De VNG wordt opgeroepen aan de regering over te brengen dat ge-meenten op de kortst mogelijke termijn structureel meer armslag nodig hebben. En de motie geeft aan dat - als dat niet gebeurt - er acties volgen. 

 

Progressief Westerveld diende in de raadsvergadering van 8 september een motie in met als strekking dat de gemeente-raad van Westerveld de voorgestelde motie van Zoetermeer ten volle steunt.

 

Dat leidde tot een debat, waarvan het eindresultaat in ieder geval was, dat de PW-motie raadsbreed werd aangenomen. Maar daarvoor moesten sommige fracties in de raad wel erg ver uit hun 'comfortzone' komen....

Amendement Toeristen-

belasting PW en CDA verworpen

30 juni 2020

Dat de Voorjaarsnota van de Gemeente Westerveld veel onzekerheden zou bevatten, was van tevoren duidelijk. Vanwege de coronacrisis waren niet alle cijfers bekend. Dus werden de financiële beslissingen vooruit geschoven naar de Begrotingsbehandeling dit najaar. 

Een van de beslissingen, die de Raad wel geacht werd te nemen, was die over de hoogte van de toeristenbelasting voor 2021. In verband met de aanpassingen op websites en in folders wil de recreatiesector dit terecht graag weten in de zomer van het voorafgaande jaar.

De Voorjaarsnota gaf wel een doorrekening voor de komende jaren, maar geen beslispunt. Uiteindelijk lagen er twee amendementen om die omissie te herstellen. De VVD stelde een verhoging voor van 1,25 Euro naar 1,35 Euro, in lijn met de meerjarenraming van het College. Progressief Westerveld en het CDA stelden voor de Toeristenbelasting voor 2021 te houden op het tarief van 2020, aangezien de recreatiesector door corona al veel te verstouwen heeft. De Raad koos echter in meerderheid voor het VVD-voorstel.

Daarnaast bracht Hans de la Mar als financieel specialist van de fractie van Progressief Westerveld nog een probleem met de Voorjaarsnota aan het licht. Enerzijds werd aangegeven dat de beslissingen over budgetten pas bij de begrotingsbehandeling zouden worden genomen, maar anderzijds zaten er wel degelijk bezuinigingen op verschillende posten in de Voorjaarsnota verborgen. Een amendement van Progressief Westerveld om in ieder geval de grotere bezuinigingen (op de Cultuurcoach, de Leerstoel Frederiksoord en Hart van Frederiksoord) te schrappen, werd overgenomen door het College. 

Een ander amendement van Progressief Westerveld, waarin werd gevraagd de 'actualisatie kapitaallasten' te schrappen wegen volstrekt onvoldoende onderbouwing, werd ingetrokken na de toezegging van het College dat de betreffende toelichting zou worden verstrekt.

Een motie van de VVD, waarin het College werd gevraagd Alle middelen in het werk te stellen om de herverdeling van het gemeentefonds niet tot schade te laten leiden aan de plattelandsgemeenten, en de lobby te intensiveren, om de bijdrage van het Rijk voor plattelandsgemeenten te'vergroten, ¡n plaats van te vermin-deren om de leefbaarheid een impuls te geven, werd door alle fracties mee ingediend en raadsbreed aangeno-men.

Forensenbelasting met 39% verhoogd

17 december 2019

De gemeenteraad van Westerveld heeft de Forensen-belasting met maar liefst 39% verhoogd. Alle pogingen van CDA en Progressief Westerveld om die buitenproportionele verhoging lager te laten uitvallen liepen stuk op de onwil van de coalitiefracties om ook maar iets te bewegen. Een amendement van CDA en Progressief Westerveld (zie de volledige tekst) om de verhoging te beperken tot 19,5%. Daarmee waren de beide partijen al fors opgeschoven om de college-partijen tegemoet te komen. Het amendement kreeg alleen de steun CDA, PvdA en Progressief Westerveld, die na verwerping dan ook tegen de Verordening Forensenbelasting 2020 stemden.

Eerder - toen op 3 december 2019 de debatronde over de belastingverordeningen werd gehouden - had de heer Mulders namens de besturen van 13 Verenigingen van Eige-naren van Vakantiewoningen een helder 

en overtuigend verhaal gehouden, waarin hij het College opriep er met hen op een fatsoenlijke manier uit te komen door in gesprek te gaan over afspraken voor bijvoorbeeld vijf jaar en die vast te leggen in een convenant, zodat ook bij hen "het beeld van de gemeente als goede gastheer weer kan terugkeren" (zie de volledige inspreektekst van de heer Mulders). Zijn verhaal werd ondersteund door maar liefst 49 schriftelijke bezwaren. Het was allemaal niet besteed aan de coalitiepartijen, die elke uitgestoken hand weigerden en de door hen ingeslagen weg vervolgden.

Nog weer eerder - toen op 12 november 2019 de Najaarsrapportage 2019 en de Programmabegroting 2020 aan de orde waren - hadden CDA en Progressief Westerveld al een amendement ingediend op de begroting over de Forensenbelasting, toen nog met het voorstel de verhoging gelijke tred te laten houden met die van de Toeristenbelasting, dus te beperken tot iets meer dan 7%. Ook dit amendement werd door de coalitiefracties verworpen.

In diezelfde vergadering werd een motie van CDA en Progressief Westerveld wel aanvaard over de Toeris-tenbelasting (zie de volledige tekst van de motie). Op grond van een door deze zelfde partijen ingediend amendement bij de Voorjaarsnota de verhoging van de Toeristenbelasting was beperkt tot 1,25 p.p.p.n. voor 2020. De Programmabegroting 2020 en met name de Meerjarenraming gingen echter verder dan dat, en die lijn leidt bij de recreatiesector tot grote onrust. Meerdere gemeenten hanteren een meer gedifferentieerd tarief voor de toeristenbelasting en daarnaar zou voor Westerveld op z'n minst onderzoek gedaan kunnen worden voordat de Raad in het voorjaar van 2020 het tarief van 2021 vast-stelt. De motie stelt voor om de ondernemers in de toerismesector nadrukkelijk bij dit onderzoek te betrekken.

Lastenverhoging burgers getemperd

10 juli 2019

Korte tijd voor de behandeling van de Voorjaarsnota in de Raad ontving de gemeente de zogenaamde Meicirculaire van de Rijksoverheid. Doorrekening van de daarin aangegeven cijfers leidde gelukkig tot een wat positiever beeld. Voor een deel is die "meevaller" nodig om de extra kosten van een aantal belangrijke zaken te kunnen opbrengen. Maar op initiatief van Progressief Westerveld werd bij de behandeling van de Voorjaarsnota op 9 juli een door de drie coalitie-partijen ingediende motie aangenomen, waarin het College wordt verzocht om - als 'dit perspectief bij het opstellen van de begroting 2020 niet wezenlijk veranderd is' - bij het opstellen van de begroting 2020 de verhoging van de OZB zodanig te temperen dat de woonlasten met maximaal 25 Euro worden verhoogd zodat de burgers er per saldo deze collegeperiode niet op achteruitgaan'.