Dossier Financiën en Belastingen

Forensenbelasting met 39% verhoogd

17 december 2019

De gemeenteraad van Westerveld heeft de Forensen-belasting met maar liefst 39% verhoogd. Alle pogingen van CDA en Progressief Westerveld om die buitenproportionele verhoging lager te laten uitvallen liepen stuk op de onwil van de coalitiefracties om ook maar iets te bewegen. Een amendement van CDA en Progressief Westerveld (zie de volledige tekst) om de verhoging te beperken tot 19,5%. Daarmee waren de beide partijen al fors opgeschoven om de college-partijen tegemoet te komen. Het amendement kreeg alleen de steun CDA, PvdA en Progressief Westerveld, die na verwerping dan ook tegen de Verordening Forensenbelasting 2020 stemden.

Lastenverhoging burgers getemperd

10 juli 2019

Korte tijd voor de behandeling van de Voorjaarsnota in de Raad ontving de gemeente de zogenaamde Meicirculaire van de Rijksoverheid. Doorrekening van de daarin aangegeven cijfers leidde gelukkig tot een wat positiever beeld. Voor een deel is die "meevaller" nodig om de extra kosten van een aantal belangrijke zaken te kunnen opbrengen. Maar op initiatief van Progressief Westerveld werd bij de behandeling van de Voorjaarsnota op 9 juli een door de drie coalitie-partijen ingediende motie aangenomen, waarin het College wordt verzocht om - als 'dit perspectief bij het opstellen van de begroting 2020 niet wezenlijk veranderd is' - bij het opstellen van de begroting 2020 de verhoging van de OZB zodanig te temperen dat de woonlasten met maximaal 25 Euro worden verhoogd zodat de burgers er per saldo deze collegeperiode niet op achteruitgaan'.