Dossier Energietransitie

Westerveld aan zee

24 augustus 2020

We zitten midden in de coronacrisis. De eerste golf van besmettingen is tot staan gebracht. Voor een tweede golf wordt gevreesd. Dagelijks worden we geïnformeerd over het aantal besmettingen, ziekenhuisopnamen etc. We zouden haast vergeten dat behalve door corona er nog een crisis is die de mensheid bedreigt. Dan hebben we het over de klimaatcrisis. In de schaduw van de coronacrisis wordt hard gewerkt aan de aanpak van het klimaatprobleem. Daarin speelt de gemeentelijke overheid een belangrijke rol. Hoe staat het ervoor in Westerveld?

Westerveld aan zee?

Bij het klimaatprobleem gaat het om een toename van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Dat leidt tot opwarming van de atmosfeer (broeikaseffect). Die warmere atmosfeer heeft allerlei gevolgen voor het klimaat op aarde. Het leidt onder meer tot extreme weersituaties (orkanen, hoosbuien of extreme hittegolven). Een ander effect is het smelten van gletsjers en poolijs met zeespiegelstijging tot gevolg. Westerveld aan zee over 1 á 2 eeuwen is dus niet denk-beeldig.

Column Hans van Teijlingen

Lees hier de hele column

RES Drenthe vastgesteld

21 januari 2020

Op de politieke avond van 21 januari had de raad zich gebogen over de inzet van de gemeente Westerveld voor de Drentse Regionale Energie Strategie. Tezamen met de inbreng van de andere 11 gemeenten en van de provincie is die verwerkt tot een concept-RES. Hans van Teijlingen maakte daarvan een zeer leesbare samenvatting.

 

Op de raadsavond van 12 mei vond daarover een debat plaats. Hans van Teijlingen was daarbij zich in grote lijnen positief, maar uitte ook een aantal zorgen. Uiteraard was het niet mogelijk de RES zelf nog aan te passen, maar wel kon een zienswijze worden bijgevoegd. De inbreng van Hans van Teijlingen is aangeleverd om te worden opgenomen in die zienswijze.

Op de raadsavond van 26 mei lag de RES zelf en de concept-zienswijze voor ter besluitvorming.

De Partij van de Arbeid had met steun van alle andere raadsfracties een motie ingediend, waarin wordt vastgesteld dat de Raad meer duidelijkheid wil over de voort te zetten lijn van de gemeente en een meer actieve houding op de samenlevingsagenda duurzaamheid. Er is een raadsbreed gedeeld besef dat versnelling en met name ook verduidelijking van dit proces naar de inwoners van Westerveld nodig is. Zie hier de tekst van motie. Met de kanttekening dat Progressief Westerveld niet erg gelukkig is met de tekst van punt i van de motie (bestaande gas-infrastructuur) heeft de fractie zich achter dit raadsbrede initiatie geschaard.

Inbreng Westerveld in Regio-nale Energiestrategie Drenthe

21 januari 2020

Het klimaatakkoord in Parijs houdt in dat de uitstoot van CO2 in 2050 met zo’n 90% zal moeten worden teruggebracht. Om dat te realiseren is een wereldwijde inspanning noodzakelijk. Ook in Nederland en ook in de gemeente Westerveld. Op de politieke avond van 21 januari heeft de gemeenteraad zich gebogen over de inzet van onze gemeente.

 

Begin februari moest het college van B&W de inzet van onze gemeente aan de energieregio Drenthe kenbaar te maken.

Daartoe peilde het College op de Raads-

avond van 21 januari de visie van de verschillende fracties ten aanzien van de inzet. Hans van Teijlingen voerde het woord namens Progressief Westerveld.

Eerder in januari had het College twee avonden georganiseerd waarop inwoners mee konden denken over de grootschalige duurzame opwek van elektriciteit. Op die avonden bleek draagvlak voor:

~ Grote windturbines langs de A32 / ~ Zonnepanelen zoveel mogelijk op bestaande daken. Liever geen grote zonneweiden in verband met aantasting landschap / ~ Nader onderzoek naar: lokale opslag (zoutwaterbatterijen op wijkniveau), waterkracht in Oude Vaart en Drentse Hoofdvaart en via spaar-bekkens, biogas, waterstof / ~ Zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen

Daarnaast werden een aantal randvoorwaarden geformuleerd: ~ Zoveel mogelijk in eigen beheer (lokaal eigendom). Minimaal 51% maar liefst veel meer / ~ Landschappelijk inpasbaar / ~ Lokale regelgeving is ondersteunend t.a.v. de ambities / ~ Speciale aandacht voor minder draagkrachtigen.

Daarnaast werd een tweedaagse conferentie georganiseerd over de ontwikkeling van de warmtevisie. Over de resultaten hiervan is nog niet aan de raad gerapporteerd

Het resultaat van de peiling op 21 janauri was dat alle fracties vonden dat er in onze gemeente een capaciteit voor duurzame elektriciteitsopwekking moet worden ontwikkeld die minimaal de eigen elektriciteitsbehoefte dekt. Progressief Westerveld heeft daar nog aan toegevoegd dat het voor de hand ligt dat  onze bijdrage wat meer kan zijn. Simpelweg omdat er in een dunbevolkte omgeving als de onze er meer ruimte is voor het installeren van opwekkingscapaciteit.

 

Daarnaast heeft de fractie van Progressief Westerveld gepleit voor het organiseren van lokale activiteiten als:

  • Actieve aanpak van woning- en gebouwenisolatie

  • Energiebesparende maatregelen (apparatuur, Led-lampen, gedrag)

  • Bestaande eigenaren van woningen en gebouwen verleiden tot zelf zonnepanelen aanleggen of dak ter beschikking stellen

  • Voorlichting en adviezen door bijvoorbeeld de energiecoaches

  • Experimenteren met elektriciteitsopslag op wijkniveau

  • Organiseren van Lokaal eigenaarschap

Het college gaf aan positief te staan tegenover dergelijke initiatieven

Meldpunt zonne-energie

4 februari 2019

De fractie van Progressief Westerveld vraagt het college om een meldpunt in te stellen voor boeren die energie willen opwekken door zonnepanelen op hun schuren te leggen. Boeren kunnen daar subsidie voor krijgen. Progressief Westerveld is blij met die aanvragen. “Door op daken van grote schuren zonnepanelen te leggen, hoeven er straks minder zonneweiden of windmolens te komen”, aldus Hans de la Mar, raadslid voor PW.

 

Boeren die aan Enexis vragen om aangesloten te worden op het net, krijgen echter te horen dat het net vol is en dat het nog jaren kan duren voordat er weer ruimte beschikbaar komt. Het gaat om zogenaamde grootverbruik-aansluitingen, niet om particulieren die zonnepanelen op hun dak leggen. “Het is natuurlijk de achterdeur uit”, aldus De la Mar. “Nu komen er initiatieven waar iedereen blij mee is, maar dan is er met de aanleg van kabels geen rekening mee gehouden. Probleem is bovendien dat de subsidie ingetrokken wordt als er niet binnen 1 ½ jaar gestart is met de aanleg van de zonnepanelen. We willen daarom graag dat de gemeente een meldpunt start waar iedereen die afgewezen is of nog plannen heeft zich kan melden. De gemeente kan dan, samen met de provincie, wat aan de problemen proberen te doen. Voorop moet staan dat de subsidietermijn verlengd wordt. Het is niet eerlijk als de aanvrager subsidie misloopt omdat de kabelmaatschappijen hebben zitten slapen.”

 

Het tekort aan capaciteit van het elektriciteitsnet spel niet alleen in Westerveld, maar in veel meer gemeentes in Drenthe, in Groningen en in Overijssel. Progressief Westerveld zou daarom graag een meldpunt voor alle gebieden zien waar het probleem speelt. Het is niet alleen een probleem voor zonnepanelen op boerenschuren: ook sportverenigingen die op het dak van de kantine panelen willen aanleggen lopen tegen het probleem op.

Zonneparken passend bij Drenthe

5 juni 2018

Gebundelde inzet, creativiteit en lef is nodig van alle betrokken partijen: gemeenten, provincie, de lokale energiebeweging en projectontwikkelaars. Die conclusie kunnen we trekken na de inspirerende en goed bezochte bijeenkomst ‘Zonneparken passend bij Drenthe’ in Ansen. Onder de aanwezigen bleek breed draagvlak te zijn om toe te werken naar een gezamenlijke visie op de Drentse klimaatopgave die een basis vormt voor het aanleggen van nieuwe zonneparken in het landelijk gebied.

Men ziet daarbij een belangrijke en actieve rol voor alle partners en zeker ook de provincie.

 

De bijeenkomst werd afgetrapt door Frank Hart (Natuur en Milieufederatie Drenthe) die een overzicht gaf van de actuele stand van zaken van bestaande/voorgenomen plannen voor zonneparken en de status van gemeentelijke beleidskaders. Duidelijk is dat deze ontwikkelingen snel gaan en veel vragen oproept bij meerdere partijen. Drie van de twaalf Drentse gemeenten (Borger-Odoorn, Emmen en Hoogeveen) hebben al een vastgesteld beleidskader op basis waarvan wordt bepaald of initiatieven voor zonneparken in behandeling worden genomen. Vier gemeenten (Midden-Drenthe, Coevorden, Assen en Noordenveld) zijn een kader aan het voorbereiden en de resterende gemeenten gaan vooralsnog uit van de regelingen die in bestemmingsplannen zijn opgenomen. De inhoudelijke randvoorwaarden die worden gesteld in de al vastgestelde beleidskaders verschilt sterk, met name op het punt van participatie, maar ook als het gaat om de vraag waar zonneparken wel/niet zijn toegestaan

Zie het hele bericht

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.