Dossier Digitale Infractructuur

Eerste debat over ge-meentelijk beleid voor zendmasten

10 maart 2020

Na het Informatieblok over zendmasten van 6 november 2019 werd op 10 maart dan eindelijk een eerste debat gevoerd over een gemeentelijk zendmastenbeleid. 'Ein-delijk' omdat wethouder Smidt eerst wilde weten of hij het Plaatsingsplan openbaar kon maken. Volgens hem was dat niet mogelijk, maar Hans de la Mar van Pro-gressief Westerveld had jurisprudentie, waaruit bleek, dat dat wel degelijk mogelijk moest zijn. Die discussie zal later nog terugkeren.

Het debat zelf werd gevoerd aan de hand van een door Progressief Westerveld samen met het CDA ingediend agendavoorstel. Doel van de bespreking was te komen tot bouwstenen voor een zendmastenvisie (die dan later in de omgevingsvisie kan worden ingevoegd), waarin:
- burgers "aan de voorkant" bij de plannen betrokken zijn
- een weloverwogen landschappelijke en dorpsgezicht respecterende inpassing wordt nagestreefd
- een faire verdeling van lasten en lusten plaats vindt (denk aan de 50% burgerparticipatie die in de RES wordt genoemd)
- en waarin we oog hebben voor de stralingsproblematiek

Motie 5G Netwerk door raad aanvaard

4 februari 2020

Een motie van PvdA en Progressief Westerveld over het voornemen van het Rijk om de Telecomwet 1998 zo aan te passen, dat overheidsinstanties (lees: gemeenten) worden geacht in te stemmen met redelijke verzoeken van telecom-aanbieders bij de uitrol van het nieuwe 5G Netwerk, is door de gemeenteraad aanvaard met steun van de fractie van Gemeentebelangen.

Meer gemeenten in Nederland hebben inmiddels soort-gelijke moties aangenomen.

De motie geeft aan dat de wetswijziging ingrijpt in de autonomie van gemeenten. Er zijn zorgen in de samen-leving over het 5G Netwerk, en ook de Rijksoverheid zelf heeft een adviesaanvraag gedaan bij de Gezondheids- raad over mogelijke risico's. Er is nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de biologische effecten en impact van sterke electromagnetische straling. En er is nog geen breed maatschappelijk debat gevoerd.

De motie vraagt het College van B&W met spoed een brief te schrijven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, waarin uiting wordt gegeven aan de zorgen, die in de maatschappij - en ook in Westerveld - leven.

Informatieblok over Zendmasten

6 november 2019

Op initiatief van Progressief Westerveld werd het eerste Informatieblok (onderdeel van de nieuwe werkwijze van de Raad) gewijd aan het Zendmastenbeleid.

PW-raadslid Wilfred Beets had daartoe een Agendavoor-stel ingediend (zie bijlage).

Allereerst werd een presentatie gegeven door Rik Baas van het Antennebureau, een Voorlichtingsbureau namens de Rijksoverheid en onderdeel van het Agentschap Telecom; zie bijlage.

Vervolgens kwamen aan het woord Mirjam Petrusma en Joyce Linnemann van de GGD Drenthe over de gezond-heidsaspecten; zie bijlage.

En tenslotte werd er vanuit de ambtelijke organisatie een toelichting gegeven op het gemeentelijk beleid; zie bijlage.