Dossier Digitale Infractructuur

Initiatiefvoorstel zend-masten - vervolg

8 september 2020

Het Initiatiefvoorstel van Progressief Westerveld voor een gemeentelijke zendmastenbeleid, dat in juni werd ingediend, werd op 25 augustus in de Raad besproken, Besluitvorming vond plaats op 8 september. 

Het debat van 25 augustus was ronduit teleurstellend. Een groot deel van de andere fracties wilde eigenlijk helemaal niet inhoudelijk discussiëren over de 9 concrete beleidsvoorstellen. Wat men vooral wilde, was de zaak op de lange baan schuiven en pas opnieuw bespreken als de Omgevingsvisie wordt vastge-steld. 

Wilfred Beets paste daarop de tekst van de beleidsnotitie aan. Hij verwees in de nieuwe tekst een groot aantal van zijn voorstellen naar de Omgevingsvisie, maar lichtte er drie uit, waarvan niet gebleken was, dat die omstreden waren. Maar ook bij de besluitvorming op september over het aangepaste voorstel, heerste er bij de andere fracties (met uitzondering van de Partij van de Arbeid) een negatieve stemming. Alle beleidsvoorstellen werd met 11 tegen 6 stemmen verworpen.

Ook het voorstel om stralingsarm of stralingsvrij bouwen te faciliteren werd niet aangenomen, maar zette wel College en raadsfracties aan het denken. Het onderwerp is in ieder geval goed op de agenda gezet. 

Initiatiefvoorstel zendmastenbeleid

8 juni 2020

Wilfred Beets van de fractie van Progressief Westerveld heeft de toezegging, die hij deed in het open debat over zendmasten-beleid van 10 maart jl., ingelost. Hij zond zijn Initiatiefvoorstel Zendmastenbeleid aan de Raad. 

De notitie biedt handvatten voor de plaatsing van nieuwe antennes en zendmasten. Het beleid gaat uit van een zorgvuldi-ge planning, waarbij rekening gehouden wordt met gezondheids-aspecten en uitgegaan wordt van een verantwoorde planologische en maatschappelijke inpassing.

In de notitie worden 9 besluitpunten aangegeven. Onder andere wordt voorgesteld actief toe te zien op site-sharing (het delen van masten door providers). Voorgesteld wordt om niet meer gebruik te maken van de 'kruimelregeling bij het verlenen van vergun-ningen. Inpassing in de omgeving dient te zijn gegarandeerd., en bewoners worden vroegtijdig betrokken in het proces richting locatiekeuze. Er wordt een voorkeur voor plaatsing op gemeente- grond uitgesproken. De gemeente volgt actief de ontwikkelingen rondom eventuele gezondheidsrisico's en pas te het beleid daarop aan wanneer nodig. En de gemeente staat positief ten opzichte van initiatieven voor de realisatie van een stralingsarme woon-wijk.

Naar verwachting wordt het Initiatiefvoorstel na de zomer in de Raad behandeld.

Eerste debat over ge-meentelijk beleid voor zendmasten

10 maart 2020

Na het Informatieblok over zendmasten van 6 november 2019 werd op 10 maart dan eindelijk een eerste debat gevoerd over een gemeentelijk zendmastenbeleid. 'Ein-delijk' omdat wethouder Smidt eerst wilde weten of hij het Plaatsingsplan openbaar kon maken. Volgens hem was dat niet mogelijk, maar Hans de la Mar van Progressief Wester-veld had jurisprudentie, waaruit bleek, dat dat wel degelijk mogelijk moest zijn. Die discussie zal later nog terugkeren.

Het debat zelf werd gevoerd aan de hand van een door Progressief Westerveld samen met het CDA ingediend agen-davoorstel. Doel van de bespreking was te komen tot bouwstenen voor een zendmastenvisie (die dan later in de omgevingsvisie kan worden ingevoegd), waarin:
- burgers "aan de voorkant" bij de plannen betrokken zijn;
- een weloverwogen landschappelijke en dorpsgezicht res-pecterende inpassing wordt nagestreefd
- een faire verdeling van lasten en lusten plaats vindt (denk aan de 50% burgerparticipatie die in de RES wordt genoemd)
- en waarin we oog hebben voor de stralingsproblematiek

Motie 5G Netwerk door raad aanvaard

4 februari 2020

Een motie van PvdA en Progressief Westerveld over het voornemen van het Rijk om de Telecomwet 1998 zo aan te passen, dat overheidsinstanties (lees: gemeenten) worden geacht in te stemmen met redelijke verzoeken van telecom-aanbieders bij de uitrol van het nieuwe 5G Netwerk, is door de gemeenteraad aanvaard met steun van de fractie van Gemeentebelangen.

Meer gemeenten in Nederland hebben inmiddels soort-gelijke moties aangenomen.

De motie geeft aan dat de wetswijziging ingrijpt in de autonomie van gemeenten. Er zijn zorgen in de samen-leving over het 5G Netwerk, en ook de Rijksoverheid zelf heeft een adviesaanvraag gedaan bij de Gezondheids- raad over mogelijke risico's. Er is nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de biologische effecten en impact van sterke electromagnetische straling. En er is nog geen breed maatschappelijk debat gevoerd.

De motie vraagt het College van B&W met spoed een brief te schrijven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, waarin uiting wordt gegeven aan de zorgen, die in de maatschappij - en ook in Westerveld - leven.

Informatieblok over Zendmasten

6 november 2019

Op initiatief van Progressief Westerveld werd het eerste Informatieblok (onderdeel van de nieuwe werkwijze van de Raad) gewijd aan het Zendmastenbeleid. PW-raadslid Wilfred Beets had daartoe een Agendavoorstel ingediend (zie bijlage).

Allereerst werd een presentatie gegeven door Rik Baas van het Antennebureau, een Voorlichtingsbureau namens de Rijksoverheid en onderdeel van het Agentschap Telecom; zie bijlage.

Vervolgens kwamen aan het woord Mirjam Petrusma en Joyce Linnemann van de GGD Drenthe over de gezond-heidsaspecten; zie bijlage.

En tenslotte werd er vanuit de ambtelijke organisatie een toelichting gegeven op het gemeentelijk beleid; zie bijlage.

Glasvezel in Wester-veld

10 juni 2016

Op 9 juni werd in Wapserveen een informatieavond van Westerveld op Glas gehouden. Op de drukbezochte avond werd ingegaan op nut en noodzaak van de aanleg van een glasvezelnetwerk.

Onze huidige internetverbinding gaat steeds trager werken. Zeker in de buitengebieden wordt dit als een toenemend probleem ervaren, vooral bij kleine ondernemers. Een glasvezelnetwerk lijkt hiervoor de oplossing. Het past ook in een toekomst waarin meer en meer toepassingen, bv. op gebied van zorg en onderwijs, via internet gaan lopen.Toch is glasvezel niet als nutsvoorziening aangemerkt door de Rijksoverheid. Aanleg wordt overgelaten aan marktpartijen die het vervolgens niet rendabel vinden om buitengebieden aan te sluiten. Om hier toch glasvezel te kunnen aanleggen, zijn landelijk allerlei bewonersinitatieven gestart. In Drenthe ondersteunt de provincie deze initiatieven, maar de realisatie ligt nadrukkelijk in handen van de bewonersorganisaties.

Er is bewust niet gekozen voor bundeling van al deze initiatieven. Juist het benaderen van mogelijk geïnteresseerden werkt beter met een kleinschalige en persoonlijke aanpak. Maar misschien zou er wel van elkaars aanpak geleerd kunnen worden door het uitwisselen van ervaringen: een regietaak op provinciaal niveau?

Westerveld op Glas werft nu actief abonnees voor de start van de eerste fase (Lhee-Wapserveen). Deze abonnees worden voor 51% aandeelhouder van Westerveld op Glas. Financiers vanuit bedrijfsleven nemen de andere helft voor hun rekening. De eventuele uitrol verloopt in fasen, elke fase (ook wel ‘vlek genoemd) kan financieel zelfstandig functioneren. Hiervoor is wel nodig dat voor de eerste fase 70% van de betrokken huishoudens zichzelf committeert. Dit zal in de komende weken duidelijk moeten worden. Als het lukt, kan er in augustus begonnen worden met de aanleg en naar verwachting zal de eerste fase eind 2016 afgerond zijn.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.