Dossier Digitale Infractructuur

Motie 5G Netwerk door raad aanvaard

4 februari 2020

Een motie van PvdA en Progressief Westerveld over het voornemen van het Rijk om de Telecomwet 1998 zo aan te passen, dat overheidsinstanties (lees: gemeenten) worden geacht in te stemmen met redelijke verzoeken van telecom-aanbieders bij de uitrol van het nieuwe 5G Netwerk, is door de gemeenteraad aanvaard met steun van de fractie van Gemeentebelangen.

Meer gemeenten in Nederland hebben inmiddels soort-gelijke moties aangenomen.

De motie geeft aan dat de wetswijziging ingrijpt in de autonomie van gemeenten. Er zijn zorgen in de samen-leving over het 5G Netwerk, en ook de Rijksoverheid zelf heeft een adviesaanvraag gedaan bij de Gezondheids- raad over mogelijke risico's. Er is nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de biologische effecten en impact van sterke electromagnetische straling. En er is nog geen breed maatschappelijk debat gevoerd.

De motie vraagt het College van B&W met spoed een brief te schrijven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, waarin uiting wordt gegeven aan de zorgen, die in de maatschappij - en ook in Westerveld - leven.

Informatieblok over Zendmasten

6 november 2019

Op initiatief van Progressief Westerveld werd het eerste Informatieblok (onderdeel van de nieuwe werkwijze van de Raad) gewijd aan het Zendmastenbeleid.

PW-raadslid Wilfred Beets had daartoe een Agendavoor-stel ingediend (zie bijlage).

Allereerst werd een presentatie gegeven door Rik Baas van het Antennebureau, een Voorlichtingsbureau namens de Rijksoverheid en onderdeel van het Agentschap Telecom; zie bijlage.

Vervolgens kwamen aan het woord Mirjam Petrusma en Joyce Linnemann van de GGD Drenthe over de gezond-heidsaspecten; zie bijlage.

En tenslotte werd er vanuit de ambtelijke organisatie een toelichting gegeven op het gemeentelijk beleid; zie bijlage.