Dossier Democratische Vernieuwing

Nieuwe vormen van inwonersparticipatie

10 november 2020

In zijn bijdrage aan het debat over de Begroting 2021 besteedde fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen het eerste deel aan een beschouwing over het tover- woord "participatie". Aan de manier waarop de gemeente daar nu mee omgaat, zitten behoorlijke bezwaren. Deels omdat de participatieprocessen niet goed worden begeleid en de terugkoppeling vaak ontbreekt. Deels ook omdat ondoorzichtige participa-tie soms wordt gebruikt als alibi om in de Raad bepaalde onderwerpen maar niet meer te bespreken.

Progressief Westerveld deed het voorstel om in Westerveld te experimenteren met 'burgerpanels' (door loting samengestelde groepen burgers die over een onderwerp advies uitbrengen op basis van goede informatie en overleg) en met 'burgerbegrotingen' per kern, waarbij kernen binnen het totaalbudget van de gemeente zelf keuzes kunnen maken over de besteing van middelen.

Lees hier de volledige bijdrage in eerste termijn.

Jongeren en Politiek

12 juli 2019

De HAVO 4 leerlingen van Stad en Esch werken jaarlijks aan een eindopdracht over politiek. Desgevraagd leek het de docenten maatschappijleer een leuk idee om het komend schooljaar aan het onderwerp: het betrekken van jongeren bij gemeentepolitiek te besteden.  De jongerenwerkers van Welzijn Mensen Werk zijn ook met dit onderwerp aan de slag, maar lopend bijvoorbeeld tegen het probleem aan hoe jongeren voor iets langere tijd betrokken te krijgen. Zij zijn graag bereid om ideeën uit te wisselen en ondersteuning te bieden. Wie weet wat voor fantastische plannen hieruit tevoorschijn kunnen komen! Rest nog het bedenken van een mooie prijs voor het beste idee, of voor de hele klas. Een excursie naar de Tweede Kamer, het Europarlement of een presentatie in Pauw? We laten het graag aan de creativiteit van het college over.

Nu verder met de samenlevingsakoorden

11 juli 2018

Uit het Bestuursakkoord:

Ons belangrijkste uitgangspunt gaat daarom over bestuurlijke vernieuwing: het sluiten van samenlevingsakkoorden. Voortbordurend op ‘Zo Buiten Zo Binnen’ willen we verder gaan met de samenleving vaker, eerder en intenser te betrekken bij beleid. We willen met inwoners, ondernemers, deskundigen, raads- en collegeleden om de tafel om met zijn allen beleid te ontwikkelen. Dat betekent een andere manier van denken en werken voor raad, college en organisatie. Het betekent het afstaan van een deel van de macht en zeggenschap. In ruil daarvoor krijgen we een meer betrokken samenleving en kunnen we tot voorstellen komen waar we vroeger niet eens aan gedacht zouden hebben. Wij willen maatschappelijke initiatieven daarom meer gaan stimuleren.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.