Dossier Bermen- en bomenbeleid

Raad wil gemeentelijke bermenschouw

14 juli 2019

Een door Progressief Westerveld ingediende motie over een gemeentelijke bermenschouw is door de Raad op 9 juli aangenomen.

 

De motie overweegt:

 

- dat waterschappen met regelmaat een slootschouw houden en gemeenten een wegenschouw om de toestand van waterlopen, resp. wegen in kaart te brengen;

- dat het van belang is om ook de staat en het gebruik van de gemeentelijke bermen inzichtelijk te maken, zodat gewenste en ongewenste situaties kunnen worden gesignaleerd en getoetst aan het beleid met betrekking tot duurzaamheid, biodiversiteit en dergelijke;

- dat velen in de gemeente het een uitdaging zullen vinden om hun eigen omgeving ‘in kaart te brengen’ om daarmee inzicht te krijgen in de feitelijke staat en het feitelijke gebruik van gemeentelijke bermen, en te zien hoe dat in de tijd veranderd is;

- dat er vele vrijwilligers actief zijn in bijvoorbeeld IVN-groepen of bij verschillende bermenprojecten;

 

En verzoekt het College:

 

- om op korte termijn na te gaan of een gemeentelijke bermenschouw kan worden georganiseerd op basis van inzet van vrijwilligers om de kosten daarvan beperkt te houden;

- en om daartoe een kader op te stellen, en een vorm van extensieve ambtelijke begeleiding te realiseren;

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.