Dossier Ambtelijke Organisatie en Bedrijfsvoering

Motie "Fair Deal aange-nomen

13 juli 2019

Een aangenomen motie van Progressief Westerveld roept het college op:

+   om naast het al bestaande programma Fair Trade (een eerlijke prijs in de wereldhandel) ook een programma Fair Deal op te starten: een eerlijke prijs voor een milieuvriendelijk - waar mogelijk regionaal - product of dienst;

+   om hiermee in eerste instantie lokale en regionale ondernemers te ondersteunen die al duurzaam en circulair produceren (vaak is dit “biologisch” of “ecologisch”), en om initiatieven van anderen in deze richting te stimuleren;

+   om duidelijke en transparante criteria voor deze producten en diensten op te stellen;

+   en om zowel over Fair Trade als Fair Deal regelmatig te rapporteren aan de raad.

Lees hier de hele motie

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.