Dossier Afvalbeleid

Progressief Westerveld wil toe naar een circulaire economie, waarin de “ketens gesloten zijn”, dat wil zeggen: alle afvalstoffen gaan terug in de keten en worden weer als grondstoffen gebruikt voor nieuwe producten.

Daarmee is het afvalbeleid een belangrijke pijler voor Duurzaam-heid.

Progressief Westerveld wil dat Westerveld vanuit de veilige middenmoot in de kopgroep terecht komt op het gebied van Afval.

Beprijzing van restafval (“de vervuiler betaalt”) is dan een belangrijk element.

Pleidooi voor invoering 

Ja/Ja - Sticker

10 januari 2020

Gemeenteraadslid Anke Oosterhuis van Progressief Westerveld vraagt het college om ook in Westerveld over te gaan op de ja/ja- sticker. Oosterveld: “Nu moeten mensen die geen reclamedrukwerk willen ontvangen een nee/nee-sticker (geen reclame, geen huis-aan-huis bladen) of nee/ja-sticker (wel huis-aan-huis bladen) aanvragen en op hun brievenbus plakken. Als je niks op je brievenbus plakt, dan krijg je alles in de bus. Je moet dus moeite doen om papierverspilling tegen te gaan.” Als het voorstel van Oosterhuis wordt aangenomen dan moeten mensen die wel reclame in de bus willen een ja/ja-sticker opplakken. Heb je geen sticker? Dan ontvang je niets meer. De nee/ja sticker blijft natuurlijk gewoon geldig, zodat mensen wel huis-aan-huis bladen kunnen blijven ontvangen. Een tiental gemeenten heeft de ja/ja-sticker inmiddels ingevoerd. Een aantal andere gemeenten wilde eerst de uitspraak van de rechtbank afwachten. Oosterhuis: "Dat klopt. Amsterdam was de eerste gemeente die de ja/ja sticker invoerde, op 1 januari 2018. De reclamebranche heeft toen aan de rechtbank gevraagd om de sticker te verbieden. De rechtbank heeft die eis afgewezen. De reclamebranche is in hoger beroep gegaan, maar afgelopen september heeft ook het gerechtshof in hoger beroep de eis afgewezen. Niets staat de invoering van de ja/ja sticker nu nog in de weg.”

Volgens Oosterhuis krijgt een huishouden zonder sticker nu jaarlijks zo’n 32 kilo reclamedrukwerk in de bus. “Invoering van de ja/ja-sticker zal in Westerveld al gauw zo’n 70.000 kilo papier per jaar schelen. Alle beetjes helpen en dit is een mooi beetje.” Het raadslid hoopt dat de ja/ja-sticker volgend jaar ingevoerd kan worden.

Afval - Landelijk beleidskader

De Wet Milieubeheer draagt de gemeenten op het afval in te zamelen; dat is dus een wettelijke taak.

Tenminste een maal per week moet bij elk perceel in de gemeente afval worden opge-haald. Daarbij is in de wet vastgelegd dat groente-, fruit- en tuinafval afzonderlijk moet worden ingezameld. Gemeenten kunnen besluiten ook andere ‘bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen’ apart in te zamelen. 

Daarnaast heeft elke gemeente de verplich-ting om grof huishoudelijk afval in te zamelen in ieder geval door binnen de gemeente een plek in te richten, waar dat in voldoende mate kan worden achter gelaten. 

Ook moeten gemeenten een “afvalstoffen-verordening” opstellen, waarbij rekening wordt gehouden met het gemeentelijk milieubeleidsplan (als dat er is).

 

In het Publiek Kader Huishoudelijk afval, dat het Rijk in overleg met de gemeenten en afvalverwerkers heeft opgesteld, worden daaraan duidelijke ambities gekoppeld.

Doelstellingen zijn: ~ minder afvalproductie door slim ontwerp van producten en verpak-kingen; ~ meer hergebruik van grondstoffen door betere scheiding en inzameling; ~ geen hogere kosten voor de burger als inwoner en belastingbetaler; ~ wel consequente toepas-sing van profijtbeginsel en vervuiler-betaalt-principe voor producenten en consumenten. Ten aanzien van het ‘restafval’ is de kwanti-tatieve doelstelling maximaal 100 kg per huishouden per jaar in 2020 en verder om-laag naar 30 kg in 2025. Terecht zegt de Nota dat de verschillen tussen gemeenten aantonen dat er heel veel mogelijk is op dit terrein.

Bovendien is er een uitvoeringsprogramma “Van Afval Naar Grondstof – Huishoudelijk Afval” opgezet om gemeenten daarbij te ondersteunen in de vorm van informatie en voorlichting van ambtenaren, bestuurders en gemeenteraden, direct advies van deskun-digen, bijeenkomsten en het geven van ‘best practices’. Ook zijn er financiële middelen beschikbaar voor bijzondere projecten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een korte en overzichtelijke ‘Raad-gever’ uitgebracht over het afvalbeleid. Ook op de website van de VNG is veel informatie te vinden.