Dingspilhuus – deel 2

Moet het Dingspilhuus nog 450.00 Euro extra krijgen van de Gemeente Westerveld voor de nieuwbouw van het Dingspilhuus, bovenop de 1,2 miljoen Euro die de gemeente eerder ter beschikking had gesteld? Die vraag was op 23 februari eindelijk echt aan de orde in de raadsvergadering. De vele inwoners van Diever op de tribune en in de hal van het gemeentehuis zagen de raad beslissen het extra krediet niet te geven. De teleurstelling was groot.
 
De achtergrond en voorgeschiedenis is op deze website al eerder aan de orde geweest; zie bericht van 11-01-2016. In de Raadscommissie Sociaal Domein van 12 januari speelde zich de eerste etappe af in een reeks van drie, die uiteindelijk in de raad van 23 februari tot een besluit moet leiden. Het College heeft het dilemma volledig bij de raad neergelegd: gaat de gemeente nog eens 450.000 Euro extra investeren in het Dingspilhuus (en dan voor nieuwbouw ipv verbouw) bovenop de 1,2 miljoen die al beschikbaar was, of doet de gemeente dat niet. In dat laatste geval geeft het bestuur van de Stichting Dingspilhuus haar opdracht terug, is de voorziening in deze vorm niet te handhaven en zal het gebouw waarschijnlijk moeten worden gesloopt. Op 12 januari kwamen het bestuur van het Dingspilhuus en een aantal andere insprekers in actie om de Raad te overtuigen dat het extra geld nodig was. Maar een vraag die hieraan vooraf ging, was: hoe is de gemeente in dit dilemma verzeild geraakt, waren of zijn er nog andere alternatieven (die hier niet worden meegenomen) en is de raad gedurende het hele proces wel goed geïnformeerd?
 
Bovendien waren alle onderliggende financiële stukken “geheim” verklaard, hetgeen het debat hierover ernstig hinderde. In de raadsvergadering van 26-01 werd in ieder geval besloten de geheimhouding op de meeste onderliggende stukken in het dossier Dingspilhuus op te heffen. Dat was in ieder geval een goede stap in de richting van een open debat over deze zaak. De raadscommissie Sociaal Domein van 09-02 (de tweede etappe) sprak – wederom onder grote publieke belangstelling – over de situatie. Toen hielden de meeste raadsfracties de kaarten nog tegen de borst en wilde of kon men nog niet aangeven hoe er uiteindelijk gestemd zou worden.
 
Op 23-02 dus de derde etappe: het besluit van de Raad niet in te stemmen met 450.000 Euro extra. Alleen de PvdA en DSSW stemden voor, zodat de uiteindelijke meerderheid voor het raadsbesluit groot en breed was. Woordvoerder Jelle de Haas, die sprak namens Gemeentebelangen, Sterk Westerveld en PW, refereerde aan de Realisatie-overeenkomst die de gemeente op basis van het raadsbesluit van 2013 met het bestuur van het Dingspilhuus had gesloten. In het besluit zelf en in de daarop gebaseerde overeenkomst was volkomen duidelijk dat “mogelijke tegenvallers niet zullen leiden tot een uitzetting van het gemeentelijke investeringsbudget. Met andere woorden het gemeentelijke investeringsbudget zal niet worden verhoogd.” De Haas liet vervolgens niets heel van het traject dat tot het raadsvoorstel had geleid. “Het is op z’n minst opmerkelijk dat in mei 2015 al gesproken wordt over doorrekeningen op basis van volledige nieuwbouw. Dat heeft zich verder doorgezet middels een visuele bouwkundigenrapportage van 29 juni, een Schade rapport van 07 juli en daarna een aangepast schetsontwerp van 03 november. En tenslotte eind november begin december een presentatie aan de Raad met de aanvraag voor een extra krediet van € 450.000. Voorzitter, vanaf mei is afgeweken (overigens zonder kennisneming) van het Raadsbesluit van 04 maart 2014 en de realisatie overeenkomst die hier annex aan is.”
De drie fracties gaven echter tegelijkertijd aan, dat dit niet betekent dat men “tegen” een dorpshuis- en sportfunctie in Diever is. Integendeel. Er was dan ook een motie voorbereid om alternatieven te gaan onderzoeken, die wel tot het gewenste resultaat zouden kunnen leiden. Om technische redenen wilden VVD en CDA het amendement echter niet steunen, en werd het na de tweede schorsing ingetrokken.
 
De hele gang van zaken is een schoolvoorbeeld van een slechte procesgang. Het bestuur van het Dingspilhuus heeft duidelijk zijn hand overspeeld. Maar het voornaamste probleem is gecreëerd door de gemeente en de verantwoordelijke wethouder, die niet communiceerde op de momenten dat het nodig was, die te lang aan de hand van het bestuur van het Dingspilhuus is meegenomen, en die overduidelijk heeft onderschat welke stemming er in de raad hierover bestond. Het is ongelofelijk jammer, dat alles zo gelopen is en dat dit het voorlopige resultaat is; de Dieverse gemeenschap is daarvan de dupe geworden. Het is te hopen dat op de scherven van dit proces er toch weer mogelijkheden ontstaan om in Diever iets te realiseren, maar dan binnen de financiële marges die zijn afgesproken en op een wijze die uit te leggen is aan alle andere dorpshuizen in de gemeente Westerveld.