Plaatsingsoverleg: verslag onvoldoende

21-12-2021

In het antwoord op de vragen van GB en Progressief Westerveld over de verplaatsing van de zendmast in Havelte geeft het College toe, dat de aanvrager (Oxperts) onvoldoende heeft gedaan om draagvlak onder de omwonenden te creëren voor de nieuwe locatie, en dat nu gekeken wordt naar een alternatief.  Dat is mooi. Maar het bijgevoegde verslag van het plaatsingsplangesprek tussen gemeente en Monet laat helemaal niet blijken, dat dat op die wijze aan de orde is gesteld. Een bijgevoegd lijstje van andere locaties, die in het gesprek aan de orde zijn geweest, geeft eveneens geen enkele informatie over wat er daarbij door de gemeente is ingebracht en hoe dat verder is besproken met Monet. Vandaar dat Wilfred Beets namens Progressief Westerveld in het vragenuur van 21-12-2021 nog even doorvroeg: 1) Is het verslag onvolledig of is er door de gemeente niets ingebracht? 2) Wat is er bij de andere locaties gewisseld? En 3) Kan de wethouder toezeggen, dat er betere verslaglegging komt van deze gesprekken? Ook wethouder Smidt leek verrast door de onvolledigheid van het verslag, en zal de gevraagde informatie proberen te achterhalen.

16-11-2021

Een groep bewoners van de Molenlaan, Veldkamp en Helomaweg heeft bezwaar gemaakt tegen de “herontwikkeling” van de zendmast, c.q. sirenemast bij de brandweerkazerne in Havelte. Deze herontwikkeling komt erop neer, dat er een nieuwe zendmast wordt geplaatst, die 7 meter hoger is dan de huidige met daarbovenop drie antennes van 2,5 meter met randapparatuur aan de top. De mast wordt verplaatst naar de achterzijde van de brandweerkazerne op korte afstand van de woningen. 

De collega’s van Gemeentebelangen stelden op de raadsavond van 16 november hierover aan het College de vraag “hoe het College denkt om te gaan met de brief van betreffende inwoners”.

Wilfred Beets van Progressief Westerveld sloot zich bij die vraag aan, maar vroeg het College met name naar de Informatievoorziening aan inwoners en raad. Eerder heeft Progressief Westerveld met succes gepleit voor het opheffen van de geheimhouding op het plaatsingsplan van de providers, zoals zij dat bij de gemeente neerleggen. Op zijn verzoek ontving Wilfred Beets op 1 november het meest recente plaatsingsplan met daarbij de mededeling dat er op 2 november een overleg stond gepland. In het plaatsingsplan is wel sprake van een ‘zoekgebied’ in Havelte van Vodafone, maar nier van een al geplande nieuwe locatie voor een mast. 

Uit de bovengenoemde brief van de omwonenden van de brandweerkazerne van 12 nov. blijkt dat er over een nieuwe zendmastlocatie vlak achter de kazerne al uitvoerig overleg met de gemeente is geweest en dat er al zodanige voorbereidende stappen zijn gezet dat de bewoners alleen nog maar informatie hoeft te worden verschaft over de reeds gemaakte keuze. Hen wordt slechts de gelegenheid geboden “vragen” te stellen.

Derhalve stelde Beets twee aanvullende vragen:
1. Hoe komt het dat zowel bewoners, als, in dit geval ook een om openbare informatie verzoekend raadslid, niet volledig, tijdig en transparant van die informatie wordt voorzien ?
2. Wat is er in dat plaatsingsgesprek van 2 nov. tussen gemeente en MONET over deze verplaatsing van de sirenemast en de functiewijziging hiervan besproken ?