Initiatiefvoorstel zendmastenbeleid

Wilfred Beets van de fractie van Progressief Westerveld heeft de toezegging, die hij deed in het open debat over zendmasten-beleid van 10 maart jl., ingelost. Hij zond zijn Initiatiefvoorstel Zendmastenbeleid aan de Raad. 

De notitie biedt handvatten voor de plaatsing van nieuwe antennes en zendmasten. Het beleid gaat uit van een zorgvuldige planning, waarbij rekening gehouden wordt met gezondheidsaspecten en uitgegaan wordt van een verantwoorde planologische en maatschappelijke inpassing.

In de notitie worden 9 besluitpunten aangegeven. Onder andere wordt voorgesteld actief toe te zien op site-sharing (het delen van masten door providers). Voorgesteld wordt om niet meer gebruik te maken van de ‘kruimelregeling bij het verlenen van vergun-ningen. Inpassing in de omgeving dient te zijn gegarandeerd., en bewoners worden vroegtijdig betrokken in het proces richting locatiekeuze. Er wordt een voorkeur voor plaatsing op gemeente- grond uitgesproken. De gemeente volgt actief de ontwikkelingen rondom eventuele gezondheidsrisico’s en pas te het beleid daarop aan wanneer nodig. En de gemeente staat positief ten opzichte van initiatieven voor de realisatie van een stralingsarme woonwijk.

Naar verwachting wordt het Initiatiefvoorstel na de zomer in de Raad behandeld.

Lees hier de volledige tekst van het Initiatiefvoorstel