Eerste debat over gemeentelijk beleid voor zendmasten

Na het Informatieblok over zendmasten van 6 november 2019 werd op 10 maart dan eindelijk een eerste debat gevoerd over een gemeentelijk zendmastenbeleid. ‘Eindelijk’ omdat wethouder Smidt eerst wilde weten of hij het Plaatsingsplan openbaar kon maken. Volgens hem was dat niet mogelijk, maar Hans de la Mar van Progressief Wester-veld had jurisprudentie, waaruit bleek, dat dat wel degelijk mogelijk moest zijn. Die discussie zal later nog terugkeren.

Het debat zelf werd gevoerd aan de hand van een door Progressief Westerveld samen met het CDA ingediend agendavoorstel. Doel van de bespreking was te komen tot bouwstenen voor een zendmastenvisie (die dan later in de omgevingsvisie kan worden ingevoegd), waarin:
– burgers “aan de voorkant” bij de plannen betrokken zijn;
– een weloverwogen landschappelijke en dorpsgezicht respecterende inpassing wordt nagestreefd
– een faire verdeling van lasten en lusten plaats vindt (denk aan de 50% burgerparticipatie die in de RES wordt genoemd)
– en waarin we oog hebben voor de stralingsproblematiek

Lees hier het agendavoorstel en stellingen